Politikalar


Kalite politikası

Yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerkliğe, iç ve dış paydaş odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini ve enerjisini Türkiye’nin 2023 vizyonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir. Tüm birimler, etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacına ulaşmak için kurumun misyonu ile uyumlu olacak şekilde stratejik amaç ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri planlar ve yürütür. Yürütülen faaliyetlerin hedeflere ve amaçlara ulaşmadaki etkinliğini objektif verilere dayanarak değerlendirir ve günceller. Sağlanan iyileşme ve sürdürülebilirliği performans göstergeleriyle izler.

 

Eğitim politikası 

Etkin öğrenme için bilimsel ve teknolojik olanaklardan yararlanarak öğrenci merkezli eğitim merkezi olmak, Uluslararası eğitim standartlarına uygun programlar sunmak, ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirmek,Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek üzere gerekli kaynakların yeterliliğini ve programlara uygunluğunu sağlamaktır.

 

 Araştırma politikası

 Katma değeri yüksek ve nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek Türkiye’nin vizyonunun gerçekleşmesine katkıda bulunmak, Sanayi, endüstri ve sektör ile işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası ortak projeler yürütmek, Nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek ve yürütmek, Öğrenci ve öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek ve bilimsel başarılarını desteklemektir.

 

 Yönetim politikası

Öğrenci ve diğer paydaşların memnuniyetine odaklı eğitim-öğretim ve yönetim sistemini benimsemek, Süreç odaklı sürekli iyileştirme ve geliştirme amacıyla; Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinde iç ve dış paydaşları önemsemek ve etkin çıktılar ile paydaşlara katkı sağlamak, Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve her türlü hizmet alanlarını geliştirerek, güncel ve dinamik yönetim sürecini sürdürmek. Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmektir.

 

Uluslararasılaşma Politikası

Selçuk Üniversitesi, uluslararası işbirliklerini önceleyen, mezunlarına uluslararası alanda çalışabileceği yetkinlikleri kazandıran, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı faaliyetlerinde uluslararası bir vizyon oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda stratejik planını hazırlayan Selçuk Üniversitesi, kalite güvence sistemini uluslararası anlayış ile bütünleştirmeyi ve kültürlerarası etkileşim için rekabetçi bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Eğitim-Öğretime Yönelik

Selçuk Üniversitesi verdiği eğitim-öğretimi ile mezunlarını uluslararası iş piyasası için hazırlamayı hedeflemektedir.  Üniversitemiz uluslararası akreditasyon ve sertifikaları teşvik etmekte, akreditasyon yolu ile öğrencilerinin uluslararası geçerliliği olan diplomalara sahip olması için çaba göstermektedir.  Akademik ve idari personelin, öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine destek verilmekte, programlar açılmakta; kurslar düzenlenmektedir.  Selçuk üniversitesi nitelikli akademisyenlerin toplam istihdam içindeki payının ve nitelikli yabancı uyruklu öğrencilerin sayısının arttırmasını hedeflemektedir. Üniversitemiz uluslararası kalkınmada eğitim işbirlikleri için çekim merkezi olmaya çalışmaktadır. 

 

Araştırma-Geliştirmeye Yönelik

Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile uluslararası işbirliklerini artırmaya, uluslararası kongre ve toplantılarına katılmaya, uluslararası projeler hazırlamaya yönelik projeleri desteklemekte, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile uluslararası etkinliğini planlamaya,  Erasmus, SUYÖS ve Mevlana Koordinatörlükleri ile uluslararası öğrenim hareketliliğini artırmaya çalışmaktadır

Selçuk Üniversitesi, uluslararasılaşma ve araştırma politikalarında yer alan hedeflerine ulaşmak için, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde şu proje türlerine destek vermektedir:

•             Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılma Projeleri

•             Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Projeleri

•             Uluslararası Proje Geliştirme Toplantılarına Katılma Projeleri

•             Uluslararası Araştırma İş Birliği Projeleri

•             Yayın ve Yayın Atıf Projeleri

•             Genç Bilim İnsanlarını Destekleme Projeleri

 

 

Toplumsal Katkıya Yönelik

Selçuk Üniversitesi eğitim ve araştırma birimleri ile uluslararası düzeyde yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amaçlı birçok proje planlamakta ve yürütmektedir. Selçuk üniversitesi yapılan tüm topluma katkı faaliyetlerinde çok kültürlü bir ortamı sağlamayı hedefler. Üniversite akademik, idari personellerine ve öğrencilerine uluslararasılaşma süreçleri için gerekli olan bilgi, beceri, destek ve uluslararası ağ erişimini sağlayarak onların hem kişisel hem de içerisinde yaşadıkları topluma katkı sağlamalarını destekler.

 

Selçuk Üniversitesinin Uluslararasılaşma ilkeleri:

-              Yabancı dilde eğitim veren ve uluslararası akreditasyonu olan programların sayısını artırmak,

-              Uluslararası öğrenci sayısını artırmak, öğrencilerin geldikleri ülkeleri çeşitlendirmek,

-              Mezunların uluslararası iş piyasasında rekabet gücünü arttırmak,

-              Öğrencilerin, akademik ve idari personelin yabancı dil becerilerini geliştirmek,

-         Öğrencilerin, akademik ve idari personelin yurtdışı öğrenim görme, staj ve eğitim alma hareketliliğini tüm programlara yaygınlaştırmak ve sayılarını artırmak,

-              Uluslararası endekslere giren yayın ve atıf sayısının artırmak,

-              Uluslararası ortaklı bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak,

-              Uluslararası üniversite sıralamalarında üst seviyelerde yer almak,

-              Araştırma projelerinin yayın/lisans/patent gibi çıktılarının uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak faaliyetleri teşvik etmek,

-              Araştırma- geliştirme çalışmaları ve projelerde uluslararası fonlardan yararlanma oranlarını arttırmaktır.