Page 8 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
6
Kalite Güvencesi Sistemi
B-KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belir-
lemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?
Selçuk Üniversitesi, yükseköğretim ile ilgili evrensel değerleri içselleştiren, akademik özerk-
liğe, iç ve dış paydaş odaklılığa inanan ve bilimsel birikimini ve enerjisini Türkiye’nin 2023 viz-
yonuyla örtüştüren bir kalite politikasına sahiptir. Tüm birimler, etkin, verimli, rekabetçi, üstün
performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniver-
sitesi olmak amacına ulaşmak için kurumun misyonu ile uyumlu olacak şekilde stratejik amaç
ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetleri planlar ve
yürütür. Yürütülen faaliyetlerin hedeflere ve amaçlara ulaşmadaki etkinliğini objektif verilere
dayanarak değerlendirir ve günceller. Sağlanan iyileşme ve sürdürülebilirliği performans gös-
tergeleriyle izler. Bu kapsamda kurumun kalite güvencesi politikalarını oluşturan eğitim, araş-
tırma ve yönetim politikaları şekillendirilmiş, kamuya açık bir şekilde ilan edilmiştir .
Bir dünya üniversitesi olmak için kalite güvence sistemleri ve akreditasyonla topluma
karşı şeffaf ve hesap verebilir bir eğim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sunmayı hede e-
yen Selçuk Üniversitesi, bu hede erini destekleyecek doğrultuda süreçleri başlatmış ve 2014-
2018 stratejik planını, eğitim ve araştırma başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsal-
laşma, sosyal faaliyetler, nansal yapı, alt yapı, toplumla ilişkiler ve uluslararası ilişkileri
kapsayan bütüncül bir yaklaşımla sekiz başlık altında hazırlamıştır. Stratejik plan hazırlama
sürecinin temel amacı, Selçuk Üniversitesi’nde sürdürülebilir kalite politikaları bağlamında ku-
rummisyon, vizyon, stratejik hede er ve performans göstergelerinin doğru, anlaşılır ve gerçek-
çi boyutlarla tespit edilebilir şekilde belirlenmesi olmuştur. Stratejik planda yer alan üniversite
misyon, vizyon, stratejik hedef ve performans göstergeleri belirlenirken üniversitenin bir ön-
ceki stratejik planı, Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı Sonuç Raporu ve
Paydaş Görüşü Anket Raporları temel alınmıştır.
Selçuk Üniversitesi’nin bir önceki stratejik planı, kamu hizmet anlayışındaki “devamlılık”
ve stratejik planlama ve kalite yönetim süreçlerindeki “sürekli gelişme ve sürdürülebilirlik”
ilkeleri gereği detaylı bir biçimde analiz edilmiştir. Bu plandan yeni stratejik plana yansı-
tılabilecek hede erin önem ve gerçekleştirilme derecelerine göre belirlenerek yeni planın
ilgili yerlerine aktarılması ve stratejik planda sekiz ana tema altında belirlenen hede ere farklı
oranlarda ulaşılmış ve bu hede ere ulaşılma durumuna göre 2014-2018 stratejik planı hede e-
ri şekillendirilmiştir.
Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, Stratejik Plan’a dayanarak belir-
lenen 2016 yılı Performans Programında yer alan müze, merkezi derslik, akademik ve idari
personel yemekhanesi, gibi yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İlgili altyapı yatırımları
2016 yılı Faaliyet Raporunda paylaşılmıştır
(http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/106/2016-faaliyet-raporu-26-04-2017.pdf).
2012 yılında gerçekleştirilen “Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı”n-
daki yoğun ve kapsamlı çalışmaların profesyonel destekle bütünleştirmeleri yapılmış, Sonuç
Raporunda da öne çıkan tüm hususlar değerlendirilip, kabul gören hususlar stratejik plana dâ-
hil edilmiştir. İlgili raporda yer alan “dünyadaki ve ülkedeki akımlar, üniversitenin stratejik
evrimi, güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri gibi mevcut durum analizlerini müteakip yöngörü