Page 49 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
47
Yönetimin Etkinliği Ve Hesap Verebilirliği
Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticileri-
nin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekil-
de tasarlamış mıdır?
Selçuk Üniversitesi, kalite güvencesi sistemini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak bir şekilde
tasarlanmıştır. İç ve dış paydaş anketleri, iç-dış denetimler, atama yükseltme kriterleri, per-
formans göstergeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan seçimler kalite güvencesi sistemini,
mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme
ve izlemeye imkân vermektedir.
Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine
yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?
Selçuk Üniversitesi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetlerin so-
nuçlarını “İdari Faaliyet Raporu” olarak her yıl kamuoyuna açıklamaktadır. Ayrıca üniversite
üst yönetimi birimlerin akademik genel kurul toplantılarına katılarak, bilgi paylaşımında bulun-
maktadır.