Page 47 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
45
Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplan-
maktadır?
Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler,
ad-
resi üzerinden erişime sunulan Kalite Yönetim Sistemi Otomasyonu aracılığıyla toplanmaktadır.
Veri girişi için tüm akademik birimlerden bir kişi yetkilendirilmiş olup yetkili kişilerin kendi bi-
rimi ile ilgili verileri bu sisteme girmesi sağlanmıştır. Bu sayede katılımcı bir modelle üniversi-
tenin iç ve dış değerlendirmeye sürecine yönelik bilgileri içeren geniş bir veri tabanı oluştu-
rulmuştur. Web sitesi üzerinden toplanan veriler, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim,
Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi çerçevesinde kurulan alt komisyonlarca incelenerek
İç Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.
Birim temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmekte bu toplantıda ön-
ceki yılın değerlendirmesi yapılmaktadır. Her yıl için yeni bir veri giriş sayfası açılmakta ve Kalite
Komisyonu tarafından belirlenen takvim çerçevesinde birimler veri girişlerini yapmaktadır.
Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin
güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif
olması) nasıl sağlanmaktadır?
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeve ve Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili düzen-
lemeleri çerçevesinde verilerin güvenliği sağlanmakta ve gerektiği hallerde üçüncü şahıslarla
paylaşılmaktadır. Elektronik bilgi yönetim sistemi ya da diğer yollarla toplanan verilerin güven-
liği ve güvenirliliğini garanti altına alacak şekilde düzenlemeler mevcuttur. İnternet sistemin dış
müdahalelere karşı korunması için Firewall (Güvenlik Duvarı) ve IDS (Saldırı Tespit Sistemleri)
kurulmuştur. Personel ve öğrencilerin internete erişimi kurumsal kullanıcı adı ve şifre bilgileri
ile sağlanmaktadır. Otomasyon sistemlerinin veri güvenilirliğini sağlamak için güvenlik otomas-
yonu kullanılmaktadır. Kişisel bazlı güvenliği sağlamak için tüm kişisel bilgisayarlara anti virüs
programı kurulumu ücretsiz olarak sağlanmaktadır.  
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin
kriterleri belirlenmiş midir?
Selçuk Üniversitesi idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarikine ilişkin ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet/fayda veya maliyet/
etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizleri yapmaktadır. Bu hizmetleri iste-
nilen düzeyde ve kalitede sunulabilmek için bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsis-
lerini; stratejik plana, yıllık amaç ve hedefler ile performans programına dayandırır. Birimler bir
sonraki yıla ait idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarikine ilişkin taleplerini İMİD otomasyon
sistemi üzerinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirirler. Bildirilen taleplerin değerlen-
dirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
a) Taleplerin ihtiyaca uygun olması,
b) Mevut mal veya hizmetin önceki kullanım süresi veya ömrünü tamamlamış olması,
c) Taleplerin Üniversitemiz önceliklerine uygun olması,
d) Taleplerin fayda-maliyet analizi sonucunda temininin uygun görülmesi,
Bu kriterlere uygun olan talepler dikkate alınarak Rektörlük makamı tarafından temini uy-
gun görülen ihtiyaçlar tespit edilir. İhtiyaçlara ilişkin yaklaşık maliyetler belirlendikten sonra
tedarik süreci; 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 4734 Sayılı “Kamu İhale