Page 46 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
44
42. Kablosuz Misafir Wifi Otomasyonu: Selçuk Üniversitesinde misafir olan akademik per-
sonel ve öğrencilerin kablosuz internet kullanabilmesini sağlayan sistemdir.
43. Selçuk Üniversitesi Mobil Uygulaması: Selçuk üniversitesinin mobil iletişim araçları için
hizmete sunduğu uygulamadır.
44. Yaz Okulu Misafir Öğrenci Ön Kayıt Otomasyonu: Yaz okulundan faydalanan öğrencilerin
ön kayıt işlemlerini gerçekleştirdikleri uygulamadır.
45. YÖKSİS – Öğrenci Bilgi Kayıt Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin YÖKSİS ka-
yıtlarını sağlayan sistemdir.
46. Selçuk Üniversitesi Hibe Portalı: Dış kaynaklı hibe programlarına destek, koordinasyon
ve takibinin yapıldığı bir sistemdir.
Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı, birimlerin taleplerine bağlı olarak sürekli yeni projeler üretmek-
tedir.
Bilgi Yönetim Sistemini etkin olarak kullanmak üzere Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsünde bulunan fakülte ve yüksekokullar ile Rektörlük ve ilçeler arasındaki internet ileti-
şim yapısı kontrol edilerek sürekli çalışır vaziyette tutulmaktadır.
Kullanılan bilgi yönetim sistemi,
Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demog-
rafik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?
Mevcut bilgi yönetim sistemleri eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak;
•Öğrencilere yönelik: demografik bilgiler, öğretim başarı durumları, memnuniyet
düzeyleri, ulusal değişim hareketliliği yönetimi, ders seçimi ve onayı, öğrenci kaydı,
akademik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, devam takibi,
•Öğretim faaliyetlerine yönelik: ders bilgi paketleri, değerlendirme sistemi, öğrenme
çıktıları, uzaktan öğretim, ölçme ve değerlendirme, akıllı sınıf,
•Öğretim altyapısına yönelik: elektronik ve basılı kaynak tarama, merkezi bilgisayar
laboratuvarının planlanması konularını kapsamaktadır.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/
uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldı-
ğı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?
Ar-ge faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, öncelikli araştırma alanlarıyla uyumu Sel-
çuk Üniversitesindeki bilgi yönetim sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Mevcut bilgi yönetim
sistemleri araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayın-
ların (makale, bildiri, kitap)nitelik ve niceliği, aldığı patentler, sanat ve tasarım eserleri, hakem,
editörlük ve bilirkişilik görevleri, ödüller, aldıkları atıflar konularını kapsamaktadır. Bilimsel
Araştırma Projeleri Otomasyonu ile bilimsel araştırma projelerinin başvuru, takip ve kontrolü
yapılabilmektedir.
Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihda-
mın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb.) kapsamaktadır?
Selçuk Üniversitesi Mezun Takip Sistemi aracılığıyla mezunların Selçuk Üniversitesinden
memnuniyet durumları, istihdam oranı, istihdamın sektörel dağımı, istihdam süresi bilgilerine
erişilmektedir.