Page 43 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
41
altına alınmasında 2013 yılından bu yana Muhasebat Genel Müdürlüğünün Taşınır Mal Kayıt
programı kullanılmakta olup öncesinde Selçuk Üniversitesi tarafından hazırlanan bir yazılım
kullanılmıştır.
Taşınmaz kaynakların yönetimi için 2014 yılında Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Em-
lak (Mülkiyet) Birimi kurulmuş olup bu birim 2016 yılında Emlak Şube Müdürlüğü olarak yeni-
den yapılanmıştır.
Selçuk Üniversitesinde harcama yetkilileri, taşınır mal yönetmeliği çerçevesinde taşınır mal-
ların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kont-
rolünden, kayıtlarının saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim
hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Bu kapsamda kaynakların etkin kullanımı
sağlanmaktadır.
Bilgi Yönetim Sistemi
Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak
üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?
S
elçuk Üniversitesinde yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence al-
tına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte ve
değerlendirme sonuçlarını mevcut süreçleri iyileştirmek üzere kullanmaktadır. Sistemlerin ta-
sarımında, fonksiyon, kullanım kolaylığı ve güvenlik temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Veri
toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere aşağıdaki bilgi yönetim sistemleri kullanılmakta-
dır:
1. Öğrenci İşleri Otomasyonu: Selçuk Üniversitesine bağlı akademik birimlerde öğrenim
gören öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitimine yönelik işlemlerinin bilgisayar ve internet
üzerinden yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş otomasyondur.
2. SMS Otomasyonu: Birimlerin SMS (kısa mesaj servisi) yolu ile ilgili personel ve öğrenci-
lerle haberleşmesini sağlayan bir sistemdir.
3. Formasyon Otomasyonu: Pedagojik formasyonda okuyan öğrencilerin bütün işlemleri-
nin bilgisayar ve internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş otomasyondur.
4. Selçuk Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi (SUPEBS): Akademik, idari ve geçici personele
ait bilgilerin ve personel hareketlerinin dijital ortamda tutulması ve erişimin kolaylaştı-
rılması amacı ile geliştirilmiş otomasyondur.
5. Selçuk Üniversitesi Web Personel Bilgi Sistemi (PBS-UBS): Personelin internet üzerinden
bilgilerine (izin, maaş ve ek ders ücretleri, kadro atama durumları, görevlendirmeleri,
kişiye özel veya toplu bilgilendirme mesajları, askerlik bilgileri gibi.) ulaşabildikleri, per-
sonel daire başkanlığı ile iletişim kurabildikleri bir web otomasyonu yazılımıdır.
6. İhale ve Doğrudan Temin Duyuru Programı: Döner sermayesi olan tüm birimler
tarafından kullanılabilen bu uygulama ile ihale ve doğrudan temin duyuruları ve ihale
dosyaları sisteme girilebilmekte ve internet ortamında yayımlanabilmektedir.
7. Yurt Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin işlem-
lerinin bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan, yurt ücretleri ve giriş-çıkış takibi
gibi işlemlerinin yapılabildiği otomasyondur.
8. Web Öğrenci Temsilcisi Seçimi: Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Sel-
çuk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğrenci temsilcisi
seçimlerini internet ortamında online olarak yapabilmelerini sağlayan otomasyondur.