Page 39 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
37
Öğrenci anketlerinin yanı sıra süreçlerin yönetilmesine ve iyileştirilmesine kaynak
oluşturmak üzere, akademik personel, Erasmus öğrencileri, idari personel, mezun ve paydaş
memnuniyet anketleri yapılmaktadır.
Süreçlerin yönetiminde izlenen bir diğer yaklaşım da diğer üniversite ve araştırma kuruluş-
larıyla yapılan kıyaslama yöntemidir. Selçuk Üniversitesi’nin uluslararasılaşma özelliğini artıran
birçok üniversite ile yapmış olduğu iş birlikleri alanında uzman dünya üniversiteleri ile kıyasla-
ma sağlayarak eksikliklerin ve iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesine ve kalitenin yüksel-
tilmesine destek olmuştur.
İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde
uygulanmaktadır?
Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2009 yılında hazırlanarak
uygulamaya konulmuştur. Ancak 2016 yılında dönemin ihtiyaçları doğrultusunda tekrar ince-
lenerek gerekli güncellemeler yapılmıştır. Planlanan eylemlerden öngörülen sürede gerçek-
leştirilemeyenler için yeni tarihler belirlenerek planın işlerliği ve iyileştirmelerin sürekliliği
sağlanmıştır. Bu süreçte birimlerdeki görev tanımları, birim teşkilat şemaları, süreç haritaları
güncellenmiştir. Aynı çalışmalar kapsamında “Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi” ve
“Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi” uygulamaya konulmuştur. Güncel-
lenmiş Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,
adresinde ilan edilmiştir.
Kaynakların Yönetimi
İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?
Selçuk Üniversitesinde insan kaynakları, çalışanı maliyet unsuru olarak görmekten çok, ku-
ruluşa değer kattığını kabul eden bir yaklaşımla yönetilmektedir. Temel amaç, insan kaynakla-
rını stratejik hedefler doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde planlamak ve çalışanların
ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamaktır.
Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi, çalışanların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst dü-
zeyde yararlanarak kurumu amaçlarına ulaştırma yönünde çalışırken, insan kaynaklarının orga-
nizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli çabayı göstermektedir.
İnsan kaynaklarının yönetimine ilişkin temel süreçlerin işleyişi aşağıda sunulmuştur:
Akademik Personel İhtiyacının Belirlenmesi:
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı talepleri ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm
kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuvar ve yüksekokullarda
müdürlüklere, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim
kurulunun görüşü alınarak müdür tarafından ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. Öğretim
üyesi talepleri ise; rektörlüğe bildirilmek üzere ilgili birimin bölüm başkanınca fakültelerde
dekanlığa, konservatuvar ve yüksekokullarda müdürlüklere iletilir. Rektörlük kendisine ulaşan
kadro taleplerini birimin ihtiyaçlarını ve kadro koşullarını göz önüne alarak 78 sayılı Kanun
HükmündeKararnamenin5.maddesi gereğince kadro kullanma izni almak üzereYükseköğretim
Kurulu Başkanlığına teklifte bulunur.
Akademik Personel Seçimi:
Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir.
Akademik atama ve yükseltmelerde YÖK›ün belirlediği çerçeve kriterlerin yanı sıra Selçuk Üni-
versitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri (EK-D1)
dikkate alınmaktadır.