Page 38 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
36
D-YÖNETİM SİSTEMİ
Yönetim Ve İdari Birimlerin Yapısı
Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetimmodeli bulun-
makta mıdır?
Selçuk Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin yönetimi dahil olmak üzere
yönetim ve organizasyonu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönet-
meliği çerçevesinde tanımlanmıştır. İdari yapısı ise “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükse-
köğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları Hakkında 124
sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile düzenlenmiştir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sistemi,
01.01.2006 tarihinden itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile yeniden
yapılandırılmıştır.
Yönetim ve idari yapılanmada paydaşlarla iş birliğine dayalı
katılımcı bir yönetişim modeli
benimsenmiştir. Kurumsal eylem, karar ve tasarrufların alınmasında ilgili paydaşların sürece
dâhil olmaları sağlanarak paydaş katılımı gerçekleştirilmektedir.
Katılımcılığın üç aşamasını oluşturan bilgilendirme, danışma ve aktif katılım süreçlerinin her
biri uygun olduğu şekliyle hayata geçirilmektedir. Strateji oluşturma gibi paydaşların aktif katılı-
mının gerektirdiği durularda ise toplantı, arama konferansı, anketler vb. aracılığıyla paydaşların
görüşlerine başvurulmaktadır. 2014-2018 Stratejik Planını hazırlamaya veri sağlayan “Stratejik
Yol Haritası Arama Konferansı” ve gelecek dört yıl içinde hayata geçirilecek projelerin ve düşün-
celerin paylaşıldığı “Selçuk Üniversitesi Vizyon ve Stratejik Planı Güncelleme Paydaş Toplantısı
I” (2016) bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.
Bu açıdan Selçuk Üniversitesinde yönetişim ile paydaşların karşılıklı iş birliğine dayanan, ka-
tılımcılığı ön plana çıkaran bir yönetim modeli bulunmaktadır.
Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini
nasıl yönetmektedir?
Selçuk Üniversitesinde tüm akademik ve idari birimlerde süreçlerin belirlenmesi, süreç et-
kileşimlerinin ortaya çıkarılması, süreçlerin performans göstergeleri üzerinden izlenmesi böy-
lelikle etkin yönetim mekanizmalarının oluşturulmasına alt yapı sağlamak üzere süreç akışları
oluşturulmuştur. Her bir birim kendi süreçlerinin oluşturulmasında görev almıştır. Böylelikle
süreç odaklı bir yönetim sağlanmıştır.
Operasyonel süreçler içinde yer alan eğitim-öğretim temel süreçleri, ders planları
hazırlama, ders görevlendirmeleri, bölüm-ana bilim dalı açılması, staj vb. çok çeşitli alt
süreçlerden oluşmaktadır. İdari ve destek süreçler ise bakım, onarım, alt yapı, satın alma
vb. alt süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler temelde kanun, yönetmelik, usul ve esaslar ve
yönergeler çerçevesinde ve gerektiği hallerde ana bilim dalı kurulu, bölüm kurulu, yönetim
kurulu, senato, vb. ilgili kurul kararlarıyla yönetilmektedir.
Süreçlerin işlemesinde ve değerlendirilmesinde paydaş katılımı esas alınmaktadır. Özellikle
eğitimde kalite güvence sağlamayı hedefleyen Bologna Süreci ile birlikte süreçlerin ölçülmesi
ve değerlendirilmesine yönelik tüm paydaşların geri bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu
nedenle Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretim sürecinin öncelikli paydaşı öğrencilerin aldıkları
dersleri ve bu derslerin öğretim elemanlarını ayrıca üniversiteden memnuniyetlerini değerlen-
dirmelerine yönelik anketler her yarıyıl sonunda öğrenci otomasyon sistemi üzerinden uygu-
lanmakta, sonuçlar rapor haline getirilmektedir.