Page 35 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
33
leri bağlamında ölçmekte ve değerlendirmektedir. Selçuk Üniversitesinde 2016 yılı itibariyle
akademik personel değerlendirme sistemi kurulmuş olup, araştırma kadrosunun yetkinliği bu
sistem aracılığıyla değerlendirilmeye başlamıştır. Sistem; araştırmacının bilimsel ve akademik
çalışmalarının sınıflandırılarak puanlandırılması esasına dayanmaktadır.
Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ne gibi imkân-
lar sunulmaktadır?
Selçuk Üniversitesi araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ih-
tiyaç duyulan eğitimleri alması, kaynaklara ulaşması, yurtdışı deneyim elde etmesi, uluslararası
hareketlilik programlarına dâhil olması için gereken desteği sağlamaktadır. Bununla beraber,
BAP Koordinatörlüğü aracılığı ile kurum dışı kaynaklardan proje alan araştırmacılara %10 ilave
destek vermekte, bunun yanı sıra ulusal/uluslararası kongre katılımlarını destekleyerek yetkin-
liğin geliştirilmesini sağlamakta, yayın ve yayın atıf proje destekleri ile de araştırmacılar yayın
yapmaya teşvik edilmektedir. Selçuk Üniversitesinde bulunan Merkez Kütüphanesi ve diğer kü-
tüphanelerin, elektronik ve basılı kaynakların kullanımı ile araştırmacılar hizmet sunmaktadır.
Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmekte-
dir?
Selçuk Üniversitesi, atama ve yükseltme sürecinde araştırmacının yapmış olduğu bilimsel
ve akademik çalışmaları çok çeşitli kriterlere göre değerlendirmektedir. “Selçuk Üniversitesi
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama
Esasları” çerçevesinde Fen ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sanatsal Programlarda öğretim
üyeliği kadrolarına atanacak adaylarda aranacak asgari puan kıstası belirlenirken araştırma ve
geliştirmeye yönelik çalışmalar temel kıstaslardan biri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Yükse-
köğretim Kurulu’nun çerçeve yönetmeliğiyle uygulamaya geçirilen “akademik teşvik” sistemi
de araştırma kadrosunun araştırma performansının değerlendirilmesi sürecinde kullanılmak-
tadır. Ayrıca belirli kadrolarda yer alan öğretim elemanlarının birimlere sundukları yıllık faaliyet
raporları da bu süreçte bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. BAP çerçevesinde ya-
yın, atıf, yurt içi ve yurt dışı kongre ve diğer araştırma projeleri de ödüllendirilmektedir.
Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflerine ulaşmayı sağlayacak araştırma kadro-
sunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?
Üniversite bünyesinde araştırma kadrosunun mesleki gelişimine yönelik çalışmaların
kurumsallaştırılması konusunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. BAP, Sürekli Eğitim Mer-
kezi, atanma ve yükseltme kriterleri gibi düzenlemeler/araçlar nitelik açısından araştırma kad-
rosunun güçlendirilmesine hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun dışında üniversitenin
sahip olduğu eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerine ilişkin alt yapı imkânları ve üniversite
yerleşkesinin sahip olduğu sosyal imkânlar da kadronun sürdürülebilirliği açısından önemli bir
unsurdur. Kadronun nicelik olarak iyileştirilmesi Üniversitenin kendi imkânlarından çok merkezi
kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla iyileştirilebilecek bir konudur.
Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve
değerlendirilmekte midir?
Selçuk Üniversitesinde araştırma performansını ölçmeye yönelik veriler, yıllık periyotlarla
toplanmakta ve kurumun araştırma performans göstergeleri ortaya konmaktadır. Bu değer-
lendirmelere göre bir sonraki yılın stratejileri belirlenmektedir. Kurumun öne çıkan araştırma
performans göstergeleri şu şekilde sıralanabilir (Ek –Ç5):