Page 33 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
31
Araştırma Kaynakları
Kurumun fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamın-
daki faaliyetleri gerçekleştirmek için uygun ve yeterli midir?
Selçuk Üniversitesinin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kap-
samındaki araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek için büyük oranda yeterlidir. Aka-
demik birimler, Konya TEKNOKENT, İLTEK ve INNOPARK’taki araştırma alanları, araştırma ve
geliştirme süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için yaklaşık 50.000 m
2
kapalı alana
yayılmıştır. Laboratuvarların birimlere göre dağılımı EK-Ç3’de verilmiştir. Bununla birlikte Sel-
çuk Üniversitesinde, 2016 yılı için döner sermaye gelirlerinden %5 oranına karşılık yaklaşık 8.5
milyon TL, Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin % 30’u yaklaşık 2 milyon TL olmak üzere toplamda
10,5 milyon TL araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ayrılmıştır.
Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mev-
cut mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmekte-
dir?
Selçuk Üniversitesi kaynaklarından araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere
merkezi bütçeden belirlenen miktar kadar aktarım yapılırken, döner sermaye gelirlerinden %5,
Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinden %30 oranında bütçe ayrılmaktadır.
Projelere verilebilecek ödenekler her yıl ocak ayında Üniversite kurulunda değerlendirilerek
tespit edilmekte ve araştırmacılara duyurulmaktadır. Merkezi ve disiplinler arası kullanıma uy-
gun olan laboratuvarlar ilgili yönetmelik ve kurallar çerçevesinde tüm paydaşların kullanımına
açıktır.
Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise
ne tür parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı/disiplin-
li araştırmalar, kurumlar arası veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar,
temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı/performans vb.)
dikkate alınmakta mıdır?
Araştırmacılardan gelen talepler bütçe olanakları çerçevesinde, her yılın başında Üniver-
site BAP Kurulu tarafından belirlenen ödenek miktarları dikkate alınarak desteklenmektedir.
Selçuk Üniversitesi proje desteklerinde öncelik tez ve uzmanlık projelerindedir. Bunun dışında
öncelikli alanlar içerisinde yer alan araştırma projeleri değerlendirme puan tablosuna göre ha-
kemlerin uygun gördüğü ölçüde desteklenmektedir (EK-Ç4). TÜBİTAK’a başvurarak belirli bir
değerin üstünde puan alan ancak desteklenmeyen projeler öncelikli olarak desteklenmektedir.
Kurum, kaynakların etkin/verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin ede-
bilmek için iç/dış paydaşlarla iş birliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl
teşvik etmekte ve desteklemektedir?
Selçuk Üniversitesi, araştırmacılara TÜBİTAK, ilgili Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı, Avrupa Bir-
liği vb. destekli kurum dışı projeler üreten proje yöneticilerine, projelerinde kullanılmak üzere
%10 ek destek vermektedir.
Selçuk Üniversitesi kurum dışından kaynak teminini teşvik etmek amacıyla; KOSGEB Başkan-
lığı ile yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKMER) İş birliği Protokolü kapsamında çalışma-
lar yürütülmektedir. Bununla birlikte Konya Teknokent ve Selçuk TTO, kurum dışı kaynakların
temini konusunda araştırmacılara danışmanlık ve mentörlük hizmetleri vermekte, bu konuda
düzenli olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir (EK-
C2
).