Page 26 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
24
reçte hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin değerlendirilmesi açısından kullanılmaktadır. Özellikle
eğitim-öğretim süreçleri açısından TYYÇ ile uyumlu program çıktıları ve Bologna Süreci çalış-
malarıyla tamamlanmış program hedefleri programlardaki ve birimlerdeki ilgili kurulların sü-
reci güvence altına alması açısından önemli bir göstergedir. Kurum bünyesinde akredite olmuş
programlar, akreditasyon süreciyle hizmet ve desteklerin etkinliğini güvence altına almaktadır.
Eğitim-öğretim süreçlerinin dışındaki hizmet ve destekler büyük oranda mevzuat çerçevesinde
güvence altına alınmaktadır.
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
İç paydaşlar (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işverenler, mezunlar vb.)
sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
Üniversitedeki tüm programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında programlarını
güncelleyerek hem program çıktılarının belirlenmesi hem de eğitim-öğretim süreçlerinin
yürütülmesi sürecinde iç ve dış paydaşların daha aktif şekilde sürece katılımlarını teşvik
etmektedir. Özellikle akredite olmuş programların birikimi ve tecrübesi diğer programlara
“iyi örnek uygulama” olarak tanıtılmıştır. Öğrencilerin, mezunların ve diğer dış paydaşların
sürece katılımlarını sağlayacak “Öğrenci Ders Anketi, Öğretim Elemanı Anketi, İşveren
Anketi, Mezun Anketi, Staj Değerlendirme Anketi (Öğrenci Açısından), Staj Değerlendirme
Anketi, (İşveren Açısından), Yabancı Dil Öğrenimini Değerlendirme Anketi” gibi araçlar tesis
edilmiştir. Programların gözden geçirilmesi sürecinde öğrenciler başta olmak üzere diğer iç
ve dış paydaşların katılımı sağlanmakta ve paydaşlardan gelen öneriler çerçevesinde program
değerlendirilme ve güncellenmektedir. Özellikle programların güncellenen web sayfaları
tüm paydaşların sürece katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mezun bilgi formlarının
düzenlenmesi vemezunlarınmerkezi bir sistemaracılığıyla geri besleme sunmalarını sağlayacak
alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen
çalışmalar, dış paydaşların sürece katılımını sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.
Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır?
Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir?
Eğitim-öğretim süreçlerine ve diğer hizmetlere yönelik gözden geçirme faaliyetleri prog-
ramlar bazında ilgili programlardaki kurullar/komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Akademik
genel kurul, akademik bölüm kurulu ve akademik ana bilim dalı kurulları çalışmalarını raporla-
makta ve bu raporlar üniversite üst yönetimi tarafından değerlendirilmektedir. Her akademik
dönemde en az bir defa olmak üzere ilgili kurullar, süreçleri gözden geçirmektedir. Akredite
olmuş programlar özelinde iç ve dış paydaşlarının katılımlarına imkân veren araçlara (öğren-
ci anketleri, mezun anketleri ve diğer paydaş görüşleri) benzer şekilde tüm programların iç
ve dış paydaşları sürece daha çok dâhil etmeleri konusunda iyileştirme çalışmaları yürütül-
mektedir. Merkezi olarak belirlenecek kriterlerle iç ve dış paydaş görüşlerinin ölçülmesine
yönelik çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Gözden geçirme faaliyetlerinin sistematik olarak
yürütülmesi ve iç ve dış paydaşların karar verme sürecinde daha aktif rol almalarını sağlayacak
şekilde iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir.
Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için
nasıl kullanılmaktadır?
Programların web sayfalarından bilgi paketlerini yayınlamaları ve güncellemek konusundaki
gerekli alt yapı hizmetleri sağlanmıştır. Gözden geçirme faaliyetleri sonucunda elde edilen çık-
tılar ve iç ve dış paydaş değerlendirmeleri, programlardaki eğitim ve öğretim süreçlerinin yü-