Page 23 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
21
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgi-
sayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye,
klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) ye-
terli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?
Selçuk Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olarak her düzeyde eği-
tim-öğretim süreçlerini yürütecek kapasite ve imkânlara büyük oranda sahiptir (EK-A1 Öğren-
me ortamlarının çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yapılandırılması ve mevcut kaynakla-
rın daha etkin şekilde kullanılması konusunda iyileştirmeler sürdürülmektedir.
Kurum, eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne
tür teknolojiler kullanılmaktadır?
Selçuk Üniversitesi eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte, laboratuvar,
atölye vb uygulama ortamlarının yeni teknolojilerle donatılması ve geliştirilmesi için mali kay-
naklar ayırmakta ve bu kaynakları bu amaçla kullanmaktadır. Özellikle BAP kapsamında sağla-
nan altyapı projeleri eğitim amaçlı altyapının geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Özel-
likle Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi’nin laboratuvarları ve Teknoloji Fakültesi, Teknik Bilimler MYO, Sanat
ve Tasarım Fakültesi atölyelerinde öğrencilerin güncel mesleki bilgi ve becerileri kazanacakları
eğitim ortamları bulunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, bilgi ve teknolojik kaynaklar açısından tüm paydaşların faydalanabilece-
ği imkânlara sahiptir. Üniversite yerleşkesinde ULAKBİM ile yapılan altyapı hızlandırma çalışma-
larıyla mevcut hız 1.300 Mbit/sn seviyesine çıkarılmıştır. Tüm yerleşke ve merkez rektörlükte
kablosuz alt yapı sistemi aktif hale getirilmiştir. Birimlerin ihtiyaç duyduğu programların Delp-
hi, C#, Asp.Net, Php, Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Ayrıca PACS sistemi, dikte programı,
dijital arşiv, öğrenci programı, taşınır mal kayıt programı, hastane bilgi yönetim sistemi gibi
yazılımlar da bulunmaktadır EK-C3). Kurum, eğitim-öğretim süreçleri açısından uzaktan eğitim
programlarını yürütebilecek teknik imkânlara sahiptir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının
yerleşke dışından da kütüphane ve veri tabanlarına ulaşmalarına imkân veren alt yapı yıllardır
kullanılmaktadır. Yine IP etkin programlar da uzaktan erişimle kullanılmaktadır. Akıllı tahta ya
da bazı derslerde özel modern deney setleri de kullanılmaktadır. Türkiye’nin en büyük bilgisa-
yar merkezi öğrencilere hizmet vermekte ve bu merkez bilgisayar destekli derslerin yürütülme-
sinde aktif olarak kullanılmaktadır. Üniversite bünyesinde 10.226 adet masa üstü, 1.550 adet
taşınır bilgisayar vardır. Merkez kütüphane elektronik bilgi kaynakları oldukça zengin bir içerik
sunmaktadır (EK-C4).
Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler
sağlanmaktadır?
Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine katılması, Bologna Süreci çalışmalarıyla “öğrenci
merkezli” eğitim-öğretim yaklaşımının iyileştirilmesi büyük ölçüde sağlanmıştır. Seçmeli ders
sayısının hem birimler hem de “havuz dersleri” kapsamında artırılmasıyla öğrencilerin kariyer
planlamalarına yönelik kendilerini geliştirme imkânları artırılmıştır. Akademik danışmanlık
hizmetleri, sadece teknik süreçler konusunda değil, öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer
planlamalarına yönelik yönlendirmeler de içerecek şekilde yürütülmektedir. Staj ve işyeri
eğitimi gibi kurumdışı deneyimsüreçlerinindaha kurumsal araçlarla yönlendirilmesi konusunda
Kariyer Planlama Takip Ofisi gibi yapılar tesis edilmiş, birimlerdeki ilgili kurul ve komisyonların
çalışmalarının etkinliği iyileştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası hareketliliğin önündeki temel en-