Page 18 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
16
lemeleri yapmak konusunda büyük bir hassasiyet ortaya koymaktadır. Uluslararası hareketli-
lik programları vasıtasıyla kısa süreli ya da çeşitli burslar aracılığıyla derece almak için Selçuk
Üniversitesine gelen uluslararası öğrencilerin oryantasyon süreçlerini kolaylaştıracak bütün
imkanlar sunulmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla, sadeceeğitimsüreçlerindedeğil aynı zamanda
konaklama, uyum sorunları gibi konularda da öğrencilere yardımcı olmak hedeflenmektedir.
TÖMER kapsamında yürütülen çalışmalarla sadece dil eğitimi değil, Türkiye’ye ve üniversiteye
hazırlık olarak değerlendirilebilecek çalışmalar da yapılmaktadır. Erasmus+ programları kap-
samında üniversiteye gelen öğrencilere yönelik hazırlanan “Erasmus öğrenci anketi” ile
öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden, üniversite ile ilgili pek çok konudaki geri bildirimleri
değerlendirilmektedir. Özellikle uluslararası öğrencilerin konaklamaları için Türkiye’de ilk ve
tek olan “Erasmus House” 2011 yılından beri hizmet vermektedir. Uluslararası öğrenciler üni-
versite yerleşkesi içinde yer alan “Atatürk Öğrenci Yurdu”ndan da faydalanabilmektedir. Ayrıca
öğrencilerin ilgili birimler nezdinde danışmanlık hizmetleri almalarını sağlayacak görevlendir-
meler yapılmakta ve koordinasyon sağlanmaktadır. Erasmus+ Programlarıyla kuruma gelen öğ-
rencilerin ders seçimlerini kolaylaştıracak “havuz dersleri” oluşturularak öğrencinin seçeceği
ders sayısı alternatifleri artırılmaktadır.
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma
Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta
mıdır?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki
programlara öğrenci kabulüne ilişkin teknik süreçler ilgili yasal mevzuata uygun olarak yürütül-
mektedir. Öğrencilerin kayıt ve kabul koşulları programların web sayfalarından duyurulmakta
ve bütün süreç şefaflık ve tarafsızlık ilkeleriyle uyumlu olarak yürütülmektedir. Öğrencilerin
diğer kurumlarda elde ettiği derecelerin, kazandığı kredilerin ve önceki öğrenmenin tanınması
konusundaki kazanımlarının, ilgili yasal çerçeveyle uyumlu olmak kaydıyla, öğrencinin bir hak
kaybı yaşamayacak şekilde aktarılması konusunda da gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Öğ-
rencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına kabulü konusunda da ilgili merkezi
koordinatörlüklerle programlar uyum içinde çalışmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yandal ve çift
anadal programlarına başvurmaları ve değerlendirme süreçleri Selçuk Üniversitesi Çift Ana-
dal Yönergesi
ve
Selçuk Üniversitesi Yandal Yönergesi
çerçevesinde yürütülmekte ve üniversitenin web sayfasından takvim,
esaslar ve kontenjanlar ilan edilmektedir. Üniversite yönetimi ve tümbirimler öğrenci kabulüne
ilişkin tüm süreçlerin açık ve tutarlı kriterler esas alınarak yürütülmesini temin etmektedir.
Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem
izlenmektedir?
Selçuk Üniversitesi, kayıt ve kabul aşamasından itibaren öğrencilerin eğitim ve öğretim sü-
reçlerine uyumlarının sağlanması için gerekli yardım/hizmet/iyileştirmelerde bulunmak konu-
sunda güçlü bir kurumsal tecrübeye sahiptir. Özellikle merkezi sınavlarla üniversitemize yerle-
şen yeni öğrencilerle, daha kayıtlarını yaptırmadan, üniversiteyle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren
materyaller hem basılı olarak hem de web ortamında paylaşılmaktadır. Öğrencilerin kayıt için
üniversiteye geldiklerinde ön bir oryantasyon programı gibi değerlendirilen ve yıllardır oldukça
başarılı şekilde uygulanan “Takip Et” adlı programla öğrencilere ve ailelerine yönlendirme, bil-
gilendirme hizmeti sunulmaktadır
). Öğrencilerin kayıt aşamasında da ilgili