Page 15 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
13
güncel müfredatta yer alan tüm derslerin içerikleri, kaynakları, AKTS kredileri, dersi veren öğ-
retim elemanı bilgileri, değerlendirme sistemi, AKTS iş yükü tabloları, ders öğrenim çıktıları,
program çıktısı ve ders öğrenim çıktısı arasındaki ilişkiyi gösteren matris bilgileri de kamuoyuna
açık bir şekilde sunulmaktadır. Programlar, programa ilişkin bilgi paketlerini hazırlamaya yöne-
lik bütün bu çalışmaları, Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nun belirlediği esas ve ilkelere uygun
olarak, kendi bünyelerinde tesis ettikleri koordinatörlük, kurul ya da komisyonlar aracılığıyla
hayata geçirmişlerdir.
Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?
Kurumda programların onaylanma süreci ulusal çapta belirlenen resmi onay prosedürlerine
uygun biçimde yürütülmektedir. Bu çerçevede programların onaylanması programlar, Dekan-
lık/Müdürlük, Rektörlük ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki etkileşim süreciyle gerçekleşti-
rilmektedir. Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan program dosyaları bölümlere teklif dosyası
halinde sunulmaktadır. Programlardaki ilgili kurullarda incelenen dosyalarda gerekli düzenle-
me işlemleri yapıldıktan sonra dosya fakülte/müdürlüğe iletilmekte ve yönetim kurulu kararı
ile değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından alınan kararlar senato-
ya sunulmaktadır. Konu Senato’da görüşülmeden önce Öğretim Programları Komisyonuna ve
Usul ve Esaslar Komisyonuna sunulmakta ve daha sonra Senato’da karara bağlanmaktadır. Bu
süreçte diğer programları etkileyen değişiklikler için de ilgili Birim(ler)in görüşleri alınmaktadır.
Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edil-
mekte midir?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci’nin tüm araçlarına yer
verecek şekilde standart olarak hazırlanmış web sayfalarından, programın misyonu, vizyonu,
program yeterlilikleri, TYYÇ ve program çıktıları arasındaki ilişki, eğitim amaçları, ders planları,
programda yer alan tüm dersler için öğrenme kazanımları, öğrenme kazanımları ile program
yeterlilikleri arasındaki ilişki ve diğer programa yönelik bilgiler tüm iç ve dış paydaşlarla kamuya
açık şekilde paylaşmaktadır.
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)
belirlenmekte midir?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsa-
mında müfredatlarını güncelleyerek, müfredatta yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı
kredi değerlerini bir eğitim öğretim yılında toplamda 60 AKTS’ye denk gelecek şekilde belirle-
mişlerdir. Öğrencinin mezuniyetine esas teşkil edecek bütün kazanımları (hareketlilik çerçeve-
sinde elde ettiği krediler, staj ya da uygulamalar da) dikkate alınmaktadır. Programlar derslerin
AKTS kredilerini belirlerken ilgili program bünyesinde oluşturulmuş AKTS koordinatörlüğü vası-
tasıyla iç ve dış paydaşların katılımlarını sağlayacak şekilde çalışmalarını yürütmektedir.
Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki uygulama ve stajlarının iş yükleri
belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmekte mi-
dir?
Üniversitedeki tüm programlar hem yurt içi hem de yurt dışı hareketlilik programları
kapsamındaki hareketlilikler çerçevesinde öğrencilerin elde ettiği kredileri, hareketliliğin
doğasına uygun olacak şekilde denkliğini sağlamakta ve öğrencilerin işyeri ortamlarında
gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yüklerini de belirlemektedir. Programların
web sayfalarında uygulama ve stajların iş yüklerine karşılık gelen AKTS kredileri gösterilmekte