Page 14 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
12
C-EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Programların Tasarımı ve Onayı
Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programı-
nın) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsa-
mında müfredatlarını güncellemiş ve bu çerçevede “öğrenci merkezli” bir bakışla müfredatlar
gözden geçirilmiştir. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarı-
mında öncelikle ilgili programlardaki kurullar yetkilidir. Kurullar, Stratejik Plan’da da belirtildiği
üzere, önceden yapılmış iç ve dış paydaş anketlerinin (öğrenci, akademik ve idari personel ve
mezun, işveren/yönetici) sonuçlarını da göz önünde bulundurarak programın amaçlarını belir-
lemektedir. Programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olarak
belirledikleri program çıktılarını karşılamaya yönelik olarak müfredatta bir güncelleme yapma-
ları yine iç ve dış paydaşların sürece katılımıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Program eği-
tim amaçları ve müfredatın tasarımı, özellikle bazı birimlerde periyodik olarak gerçekleştirilen
paydaş toplantıları çerçevesinde güncellenmekte ve paydaşların önerileri doğrultusunda şekil-
lendirilmektedir. Böylece programların eğitim hedeflerine ve ders içeriğine katkıları sağlanarak
tüm paydaşların katılımı sağlanmaktadır. Programların kendilerine ait web sayfaları, kamuya
açık şekilde bütün bilgilerin paylaşılacağı bir biçimde tasarlanmıştır.
Programların yeterlilikleri (mezunlara yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikler) nasıl be-
lirlenmektedir?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, program yeterliliklerini güncellemiş ve
tüm programlar Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ni referans alarak hazırlanan Türkiye Yükseköğre-
tim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu olacak şekilde (bilgi, beceri ve yetkinlikler tasnifine uygun
şekilde) yeterliliklerini belirlemişlerdir. Program yeterlilikleri, alana özgü ulusal ve uluslararası
yeterliliklerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Program yeterliliklerinin belirlenmesi süre-
cinde bu yeterliliklerin açık, gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Program
yeterliliklerinin belirlenmesi sürecinde iç ve dış paydaşların katılımlarını ve katkılarını artıracak
şekilde bazı birimlerde “Öğrenci Ders Anketi, Öğretim Elemanı Anketi, İşveren Anketi, Mezun
Anketi, Staj Değerlendirme Anketi (Öğrenci Açısından), Staj Değerlendirme Anketi, (İşveren
Açısından), Yabancı Dil Öğrenimini Değerlendirme Anketi” gibi anketlerden faydalanılmaktadır.
Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-
vesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki
tüm programlar, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu olacak şekilde yeter-
liliklerini belirlemişler ve program yeterlilikleri ile düzeylerine göre (önlisans, lisans, yüksek li-
sans, doktora) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri arasında ilişkilendirme çalışmalarını yapmış-
lardır. Açık, gözlemlenebilir ve ölçülebilir nitelikte hazırlanan program yeterlilikleri ve Türkiye
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile program yeterliliklerinin ilişkilendirilme tabloları ilgili
programların web sayfalarından tüm iç ve dış paydaşlarla kamuya açık şekilde paylaşılmaktadır.
Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları/kazanımları arasında ilişkilen-
dirme yapılmakta mıdır?
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, TYYÇ ile uyumlu olarak belirledikleri prog-
ram yeterliliklerini ders öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirmiş ve ilgili ilişkilendirme tablosu prog-
ramların web sayfasında paylaşılmıştır. Ayrıca programların web sayfalarında ilgili programda