Page 11 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Kalite Güvencesi Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
9
tesi bilgi işlem altyapısını kullanarak İç Değerlendirme Raporu içeriğine göre bir web sitesi
(http://kalite.selcuk.edu.tr/) hazırlatmıştır. Bu web sitesi kurum bünyesindeki tüm alt bi-
rimlere duyurulmuş ve her birimden komisyonca atanan yetkili kişinin kendi birimi ile ilgili
temel verileri bu sisteme girmesi sağlanmıştır. Bu sayede katılımcı bir modelle üniversitenin
kalite konusunda veri tabanı oluşturulmuştur. Tabandan tavana bir yapıyla web sitesi üze-
rinden toplanan veriler kurulan alt komisyonlarca incelenmiş ve ilgili ana çalışma başlıklarında
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu hazırlanmaya başlanmıştır.
Alt komisyonların hazırladıkları raporlarda yönergede belirlenen hususlar çerçevesinde
yapılan düzenli toplantılarla tüm komisyonca istişare edilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Üniversite genelinde tüm birimlerin dahil edildiği ve görüşlerinin toplandığı bir sistemle işleyen
kalite süreci kurumda kalite konusunda farkındalık ve aidiyet oluşumunu da sağlamış ve takip
eden süreçlerin de benzer şekilde katılımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini güçlendirmiş-
tir.
Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve sürecin yönetimine ilişkin hu-
suslar Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nda belirlenen hükümlere
göre yürütülmektedir (EK-B7).
İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler,
mezunlar, meslek örgütleri, araştırma
sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite gü-
vencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?
Selçuk Üniversitesi’nde teknik altyapı ile desteklenen etkin iletişim süreçleri paydaş katılı-
mını sağladığı için etkili karar alma mekanizmalarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu
karar mekanizmasında Selçuk Üniversitesi idari yapısında yer alan Rektör, Rektör Yardımcıları,
Fakülte Dekanları ile seçilen üç öğretim üyesinden oluşan Yönetim Kurulu ve Rektör, Rektör
Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile her
fakülteden birer temsilci öğretim üyesinin yer aldığı senato, akademik ve idari karar organı
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kararların alınmasında Selçuk Üniversitesi’nin temel
değerleri olan bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, katılımcılık, şeffa ık ve paydaş odaklılık
ilkeleri ile tarihsel değerlere önem veren, köklü geleneklerini yenilikçi uygulamalarla bü-
tünleştiren bir bakış açısıyla hareket edilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, faaliyetlerine ilişkin memnuniyetlerin saptanması ve misyon, viz-
yon, stratejik hedef, performans ve kalite göstergelerinin belirlenmesi konularında başta iç
paydaşlar (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) olmak üzere mezunlar, işverenler, sivil
toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümü
sürece katılmıştır. Selçuk Üniversitesi paydaşları, iç paydaşlar ve dış paydaşlar temelinde
sını andırılmış; iç ve dış paydaşların da yararlanıcılık, temel ve stratejik konumları belirlen-
miştir. Bu paydaşlar, üniversiteye girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde
olunan, faaliyetlerden etkilenen ve faaliyetleri etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki
önceliklerine göre ve kurum paydaşlarının stratejik alanlara göre dağılımları EK-B8’deki tablo-
larda sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi paydaş sınıflandırmaları çerçevesinde paydaş görüşleri ve değerlendir-
meleri için “Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı”, “Dünya Çapında Üni-
versite Olma Hedefi” ve “Avrupa Yükseköğretim Alanı Kriterleri”’nin entegrasyonu yoluyla
hazırlanmış bir analiz modeli oluşturulmuştur. Katılımcıların (paydaşların) Arama Konferansı
girdilerine yönelik farkındalık, katılım düzeyleri ve çıktıların uygulanmasına yönelik algı ve
beklenen düzeylerini ölçümlemeye yönelik farklı anketler geliştirilmiş ve paydaşlara uygu-
lanmıştır.