Page 10 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Sorulu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
8
Kalite Güvencesi Sistemi
idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite
güvencesi konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların
başlatılması amacıyla Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komis-
yonu’nun (YÖDEK) kurulmasını takiben 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Akreditasyon Kurulu,
Selçuk Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna (SÜADEK) dö-
nüştürülmüş ve SÜADEK uygulama yönergesi çıkarılmıştır. Bununla birlikte fakülte ve yükseko-
kullarda Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları hayata geçirilmiştir.
Selçuk Üniversitesi gerek ülkemiz coğrafyasındaki konumu gerekse akademik ve idari altya-
pısı ve verdiği hizmetlerle Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin temel taşlarından birisidir.
Türkiye’deki üniversitelerin uluslararasılaşma sürecinde dâhil oldukları ve hızla gelişen Bologna
Süreci uygulamaları yükseköğretim kurumlarında kalite anlayışına da yeni bir yön vermiştir.
Ayrıca 2015 yılında yayınlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile de
yükseköğretim kurumları için kalite belirli bir sistem içinde şekillendirilmiş ve kalite güvencesi
ile ilgili olarak tüm faaliyet alanlarında standartlaşma yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu
kapsamda Selçuk Üniversitesi’nde kalitenin sağlanması, geliştirilmesi, kalite güvence sistemi
kurulması, kalitenin ölçülüp değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir toplam kalite yönetim
sistemi oluşturmak amacıyla “Kalite Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyon akademik ve
idari hizmetler, araştırma geliştirme faaliyetleri, yönetsel süreçler, iç ve dış kontrol süreç-
leri başta olmak üzere tüm süreçlerde kalite ile ilgili faaliyetleri sürdürmektedir. Birimlerde
kalite yönetim faaliyetleri kapsamında yürütülen bazı çalışmalar EK-B5’te sunulmaktadır.
Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?
“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesinin ve Selçuk Üni-
versitesi’nde yönetim değişiminin ardından kalite çalışmaları “Kalite Komisyonu” tarafından
yürütülmeye başlanmıştır. Kalite komisyonunun üyeleri için görevlendirmeler yapılırken perso-
nelin çalışma alanları ve akademik birikimi dikkate alınmıştır. EK-B6’daki listede sunulan kalite
komisyonu üyeleri kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim
sistemi alanlarında bilgi birikimi, tecrübesi olan ve ilgili süreçlerde yer almış kişiler arasından
“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanan “Selçuk Üniversitesi
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nda (http://kalite.selcuk.edu.tr/Kalite/SelcukYo-
netmelik) belirlenen hükümlere göre üniversite senatosu tarafından belirlenmiştir.
Kurumun Kalite Komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilme-
si kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi
sürecini nasıl işletmektedir?
Selçuk Üniversitesi kalite komisyonu üyeleri “kalite güvence sistemi”, “eğitim ve öğretim”,
“araştırma ve geliştirme” ve “yönetim sistemi” olmak üzere dört alt komisyonda çalışmalarını
sürdürmektedir. Her alt komisyon kendi alanı ile ilgili süreçleri izlemekte, verileri toplamakta
ve o alanla ilgili mevcut durum analizi ile iyileştirme önerilerini kalite komisyonuna bir rapor
şeklinde sunmaktadır. Daha sonra kalite komisyonu, alt komisyon raporlarını değerlendirmekte
ve üniversite için kalite güvence sistemi yapısı oluşturulmaktadır. Selçuk Üniversitesi, Yükse-
köğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kla-
vuzu doğrultusunda kalite çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda öncelikle kurumda
kalite komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen
bir yönerge (Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları) uygulamaya
koyulmuştur. Daha sonra uygulama esaslarındaki hükümler çerçevesinde Selçuk Üniversitesi
Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve süreç planlanmıştır. Komisyon ilk olarak Selçuk Üniversi-