Page 9 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

6
TEMA
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
EĞİTİM
1.
Üniversitenin Yaygın
Tanıtımını Yaparak
Üniversiteyi Başarılı
Öğrenciler İçin Çekim
Merkezi Haline Getirmek
1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi
yapmak
2.
Uluslararasılaşmayı
Sağlamak
2. Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek
3.
Lisansüstü Eğitim
Kalitesini Yükseltmek
3.
Lisansüstü öğrenci oranını artırmak
4.
Akreditasyon ve
Eğitim Kalitesini
Geliştirmek
4.
Akreditasyonu yaygınlaştırmak
5.
Hayat Boyu Eğitim ve
Uzaktan Eğitim
Olanaklarını Geliştirmek
5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve
yaygınlaştırmak
6.
Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak
ARAŞTIRMA
6.
Araştırma Kaynaklarını
Etkin Kullanmak ve
Araştırma Kalitesini
Yükseltmek
7.
Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini
artırmak
8.
Teknoloji üretmek ve transfer etmek
İNSAN
KAYNAKLARI ve
KURUMSALLAŞMA
7.
İnsan Kaynaklarını
Geliştirmek
9.
Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve
sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak
8.
Kurumsallaşmayı
Tamamlamak
10.
Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek
ALT YAPI
9.
Sosyal ve Kültürel Alanları
Geliştirmek
11.
Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek
12.
Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak
13.
Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları
oluşturmak
14.
Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür
faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak
10.
İdari ve Eğitim
Alanlarının Fiziki Altyapısını
Güçlendirmek
15.
Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını
karşılamak
16.
Eğitim binaları ve laboratuarların ders materyali ve
fiziki ihtiyaçlarını karşılamak
17.
Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih
edilebilir hale getirmek
18.
Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını
iyileştirmek
19.
Merkezi derslik ve laboratuar yapmak
20.
Merkez Kütüphane’nin niceliksel ve niteliksel
iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek
FİNANS
11.
Finansal Kaynakları
Geliştirmek
21.
Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli
kullanmak
TOPLUMLA
İLİŞKİLER
12.
Üniversite Tarafından
Sunulan Toplumsal
Hizmetleri Geliştirmek
22.
Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak
23.
STK’larla işbirliği içerisinde öğrenciler için
“toplumsal duyarlılık” programları hazırlamak ve
uygulamak
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
13.
Uluslararası
Bilinirliğimizi ve
Etkinliğimizi Artırmak
24.
Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda
düzenlemek
25.
Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik
kuruluşların sayısını artırmak
SOSYAL
FAALİYETLER
14.
Öğrencilerin sosyal
faaliyetlerini arttırmak ve
sosyal gelişimlerini
desteklemek
26.
Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen
desteği artırmak
27.
Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite
tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak