Page 104 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

77
(4) Kararları uygulamaktan sorumlu olan birim, kişi veya ekiplere uygulama kapsamında
eğitim ve teknik destek gibi rehberlik hizmetlerini sunmak üzere komisyon tarafından
danışman görevlendirilmesi Rektörden talep edilebilir.
(5) Kararların uygulanması için kalite güvencesiyle ilgili gerçekleştirilecek her türle
harcama bütçeye ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır.
Komisyon kararlarının takibi
MADDE-8
(1)Kalite güvence sistemiyle ilgili çalışmaların ve komisyon kararlarının takibi iç
denetçiler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile komisyon tarafından belirlenen kişiler
tarafından yapılır.
(2) Her karar uygulanmasını takip edecek bir kişi toplantı gündemine geçmeden önce
uygulamanın son durumu hakkında komisyona bilgi verir.
(3) Kararların uygulanmasının son durumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından her
yılın haziran ve aralık ayları sonu itibariyle komisyona raporlanır. Söz konusu rapor üyeler
tarafından incelendikten sonra komisyonda görüşülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8 -
(1)Bu Usul ve Esaslar Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 –
(1)Bu Usul ve Esaslar’ın hükümlerini Rektör yürütülür.