Page 103 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

76
b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite
geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporu hazırlamak
ve Senato’ya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu üniversitemizin
internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile
dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
d) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu olarak görev yapmak.
Komisyonun yetkileri
MADDE 6 –
(1) Komisyonun yetkileri şunlardır:
a) Kalite güvencesi çalışmalarının bu Usul ve Esaslar’ın 6’ıncı maddesi çerçevesinde
izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde çalışmalar yapmak ve çalışma
ekiplerine yaptırmak,
b) Kalite güvencesi çalışmaları kapsamında geçici veya sürekli olarak çalışma ekipleri
oluşturmak,
c) Kalite kültürünü geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında eğitim, toplantı, çalıştay
ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
ç) Yıllık kurumsal değerlendirme raporu hazırlanacak kişi, birim veya ekibi belirlemek ve
raporu Senato’ya sunmak,
d) Görev alanıyla ilgili konularda standartlar belirlemek; formlar, rehberler ve kararlar
almak
e) Yapılan başvuruları değerlendirmek ve sonuçları izlemek,
f) Oy hakkı olmaksınız teknik yardım almak amacıyla uzman kişilerin toplantılara davet
etmek,
g) Kalite güvencesiyle ilgili etüt, inceleme, araştırma ve diğer çalışmalar ile istatistikî
verileri değerlendirerek gerekli gördüklerini yayımlamak,
ğ) Üniversiteniz içinde kişi ve birimlerle doğrudan yazışma yapmak,
h) İnceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan konuların görüşülmesinden önce
kişi, birim veya ekiplerden rapor veya doküman hazırlanmasın istemek,
(2) Görevlendirmeler Rektör tarafından yapılır.
Komisyon kararlarının uygulanması
MADDE (7) –
(1) Komisyon başkan tarafından temsil edilir. Alınan kararlarda uygulamadan
ve karaların takip edilmesinden sorumlu olan kişiler belirtilir. Kararlar başkan tarafından ilgili
kişi ve birimlere bildirilir. Komisyon adına yazışmalar başkanın imzasıyla yapılır.
(2) Kararlar ilgili birim veya kişiler tarafından uygulanır. Uygulamalar her komisyon
toplantısında gündeme geçmeden önce değerlendirilir. Komisyon tarafından yeterli görülen
uygulamaların izlenmesi bu Usul ve Esaslar’ın yedinci maddesine göre yerine getirilir.
(3) Komisyon tarafından yetersiz görülen uygulamalar için başka bir birim, kişi veya
çalışma ekipleri görevlendirilmesi Rektörden talep edilebilir.