Page 102 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

75
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşturulması ve İşleyişi, Görev ve Sorumlulukları, Yetkileri ile Komisyon
Kararlarının Uygulanması ve Takibi
Komisyonun oluşturulması ve işleyişi
MADDE 4 –
(1)Komisyonun başkanlığı Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise
Rektör yardımcılarından biri yapar.
(2) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden
fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere Senato tarafından belirlenen
üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında her fakülteden ve yüksekokulundan birer
öğretim üyesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı ve Koordinatörü, Genel
Sekreter, Öğrenci Konsey Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı bulunur.
(3) Komisyon üyelerinden Öğrenci Konsey Başkanı’nın görev süresi bir yıl diğer üyelerini
ise dört yıldır. Üyeler bu sürecin sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Üyeliklerden
herhangi bir sebeple boşalma olursa bir ay içinde Senato tarafından boşalan üyenin yerine
geçecek üye belirlenir.
(4) Geçerli mazereti olmaksızın komisyon toplantılarına arka arkaya üç kere veya bir yılda
yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyeler ile çekilmek isteyen üyelerin üyelikleri sona
erer.
(5) Komisyon üç haftada bir ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantıların gündem
maddeleri, yeri, zamanı ve süresi başkan tarafından belirlenir ve katılımcılara 2 (iki) gün
öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Ayrıca başkan üyelerin üçte birinin yazılı talebi
üzerine ve talep edilen gündemle yedi gün içinde komisyonu toplantıya çağırır. Toplantı
gündemi, toplantı sırasında üyelerin teklifi üzerine komisyon kararıyla değiştirilebilir.
(6) Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Ancak toplantıda karar için gerekli nisabın
sağlanamadığı durumlarda bir sonraki toplantıda da oyalarda eşitlik olması halinde başkanın
oy kullandığı tarafın kararı geçerli olur. Alınan kararlar toplantı tutanağına veya karar
defterine kayıt edilir ve bir sonraki toplantıda başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
(7) Gündem üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur.
Oylamalar açık yapılır. Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhlerini bir sonraki
toplantı gününe kadar yazılı olarak komisyona iletirler. Muhalefet şerhlerini iletmeyen üyeler
komisyon kararına katılmış sayılır.
(8) Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
tarafından yürütülür. Raportörlük görevi Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından
yürütülür.
Komisyonun görev ve sorumlulukları
MADDE 5 –
(1) Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile iç ve dış
kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda
yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato’nun onayına sunmak,