Page 101 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

74
ğ) Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumumun, kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili
performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,
h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,
ı) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde,
yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslar arası paydaşlar
tarafından tanınan yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemi,
i) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile kurulmuş,
yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon
çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu,
j) Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu: Yükseköğretim Kalite
Kurulunun ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının kurumsal
değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu,
k) Yükseköğretim Kurumu Performans Değerlendirme Raporu: Bir yükseköğretim
kurumunun, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve
ilgili yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu, ifade eder.