Page 100 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

73
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Usul ve Esaslar’ın amacı; Üniversitemizde yapılacak kalite güvencesi
çalışmaları kapsamında kalite komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2
– (1) Bu Usul ve Esaslar 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin yedinci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1)
Bu Usul ve Esaslar’ın uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden
belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından
karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
b) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan,
bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları
tarafından yürüten dış değerlendirme sürecini,
c) Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet
gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip
kurumları,
ç) Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme
sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış
değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri,
d) İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin
kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının komisyonun görevlendireceği
değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,
e) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların
yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin
kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğu gösteren
belgeyi,
f) Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite
standartlarıyla uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair
güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,
g) Komisyon: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile kurulmuş kalite
değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve
yürütülmesinden sorumlu komisyonu,