Page 93 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

66
Öğrenci
İşleri
Daire
Başakanlığı
5 yıldır 150'den fazla Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları ve
çalışanlarının katıldığı Mevzuat Uygulama Birliktelik Toplantılarına katılınmakta,
öğrenci işleri uygulamaları ve yeniliklerle ilgili bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Bu
toplantılara katılan Öğrenci İşleri Daire Başkanlarının oluşturduğu ortak bir
elektronik posta adresi ile haberleşme ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Birimde
iş bölümü, görev tanımı yapılmış olup çalışanların sorumlu oldukları işleri
zamanında aksatmadan yürütmeleri izlenmekte ve performansları
değerlendirilmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
İşlerin standartlaştırılarak kalitenin artırılması amacıyla 2012 yılından itibaren
e-imid otomasyon sistemi geliştirilmeye başlanmış ve işlerin büyük bir kısmı
sisteme dâhil edilmiştir. Sistem geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca
personele düzenli olarak hizmet içi eğitimler verilmektedir. ISO 9001 standardı
kapsamında altyapı çalışmaları yapılmaktadır.
Çumra MYO
25 Aralık 2007 tarihinde "ISO 9001 -Kalite Yönetim Sistemi Belgesi", 2009 yılı
Nisan Ayında ise " ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi" ve "TS 18001-İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi" belgeleri alınmıştır. Bu belgelerin 2015 yılı itibari ile
yenilemesi süreci devam etmektedir.
Personel Daire Başkanlığı
Yapılan iş ve işlemlerin kalitesini artırmak amacıyla 2010 yılında kullanıma
geçen Personel Otomasyon Programıyla akademik ve idari tüm personelin;
atama, intibak, hizmet belgesi, yıllık izin, rapor ve görevlendirme gibi özlük
işlerinin
tamamı
yürütülmektedir.Öğretim
elemanı
ilanlarında
ön
değerlendirme ve giriş sınav sonuçlarının hesaplanması ve başvuruların online
olarak yapılabilmesi, kullanıcı hatalarının en aza indirgenmesi amacıyla İlan
Takip
Otomasyonu
hazırlanarak
2012
yılında
kullanıma
başlanmıştır.personel@selcuk.edu.tr ve pbs@selcuk.edu.tr e-posta adresleri
anlık takip edilmekte ve personelden gelen istekler yerine getirilmektedir.
İLTEK
TS EN ISO/IEC 17025’ e göre akredite edilmesi kararı yönetimce alınmış ve bu
doğrultuda öncelikle Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK ) tarafından verilen ;
1-TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin
Genel Şartlar Standardı,
2-Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği,
3-TS EN ISO/IEC 17025:201’ A göre Laboratuarlarda İç Denetçi, Eğitimleri 3 adet
personele verilmiştir.
Daha sonra Merkez binası fiziki ve çevresel şartlar açısından uygun hale
getirilmiştir.
Dokümantasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Müdürlük
organizasyon şeması ve bir kalite politikası belirlenmiştir. 14 adet prosedür ilgili
formları ile birlikte hazır hale getirilmek üzere çalışılmaktadır. Hazır olanlar
peyder pey onaylandıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.
Hadim MYO
ISO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi bulunmaktadır. Önceki yıllarda
danışman kuruluş tarafından birim amirleri ve birim elemanlarına verilen
eğitimler sonrasında ihtiyaç duyulan dokümanlar; kalite el kitabı, prosedürler,
şemalar, görev tanımları, talimatlar, listeler, kalite planları, dış kaynaklı
dokümanlar ve formlar şeklinde belirlenmiş olup bu dokümanların
hazırlanmaları tamamlanmıştır. Dokümanlarla ilgili her yıl gerekli düzenlemeler
yapılmaktadır. Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği tüm formlar oluşturularak
birimlere dağıtımı yapılmış ve bu formlara birimlerin kayıt tutmaları
sağlanmaktadır.Kalite politikası, ilan edilmiş ve bu konuda hem öğretim
elemanlarının bilgilendirilmesi hem de öğrencilerin bilgilendirilmesi
sağlanmıştır. Söz konusu bilgilendirme öğretim elemanlarına, idari personele ve
öğrencilere düzenlenen eğitimlerle de takviye edilmektedir. Kalite hedeflerinin
oluşturulması yönünde öğretim elemanları ile yüz yüze yapılan görüşmeler ve
fikir alışverişi sonrasında okulumuza uygun ölçülebilir kalite hedefleri
belirlenmektedir.Birimlerin çalışmaları kalite yönetim sistemi dokümanları ile
sağlanmakta olup bu dokümanların eki olarak dağıtımı yapılan formlara tutulan
kayıtlar ile de eğitim-öğretim hizmetinin izlenebilirliği sağlanmaktadır.Her
akademik dönem için Eğitim Planı hazırlanarak gerekli eğitimlerin yapılması