Page 92 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

65
BİRİM
FAALİYET
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite
edilmiştir ve akreditasyonu 01.05.2006-30.09.2016 tarihleri arasında geçerlidir.
EUR-ACE Etiketi Geçerlilik Süresi ise 01.05.2011-30.09.2016 tarihleri
arasındadır. Belirtilen tarihler arasında kalite yönetim ve kalite güvence
çalışmaları MÜDEK doğrultusunda yürütülmüştür. Bölümde performansın
ölçülmesi ve izlenmesi için öğretim üyelerinin hazırladığı Yıllık Akademik
Faaliyet Raporları kullanılmaktadır. Ayrıca Yardımcı Doçent kadrosundaki
öğretim üyelerinin yeniden atanmaları için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğine göre elde edilmesi gereken faaliyetlerden topladıkları
puanlar izlenme amacıyla kullanılabilmektedir.
Veterinerlik Fakültesi
Uluslararası akreditasyon çalışmaları kapsamında Avrupa Veteriner Eğitim
Kurumları Birliği (EAEVE, European Association of Establisment for Veterinary
Education) tarafından 2013 yılında fakültenin eğitim kalitesi tescillenmiştir.
Ulusal akreditasyon çalışmaları kapsamında Veteriner Hekimliği Eğitim
Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)
tarafından 2015 yılında fakültenin eğitim kalitesi tescillenmiştir. Bu
akreditasyon verilerinin standardının korunup korunmadığı ve gelişip
gelişmediği yönünde bütün veriler her yıl ilgili kuruma sunulmakta ve her yedi
yılda bir genel bir denetleme geçirilmektedir. Sekiz Anabilim Dalına ait
laboratuarlar 2013 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
akredite edilmiştir. Gıda üretim tesisine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından "Gıda Üretim İzin Belgesi" 2014 yılında verilmiştir. Veteriner
Fakültesinde üretilen gıda ürünleri için Türk Patent Enstitüsü tarafından
SELVEFA markası tescillenmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bakanlığı'nın Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında Kalite Yönetim
Birimi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Birimi aynı zamanda Yüksek Öğretim
Kalite Güvence Yönetmeliği kapsamında, fakültenin hedefleri, politikası,
misyonu ve vizyonunu belirlemiş ve çalışmalara başlamıştır. Fakültede düzenli
olarak Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketleri yapılmakta olup, Hasta
Memnuniyet Anket sonuçları aylık, Çalışan Memnuniyet Anket sonuçları ise 6
aylık periyotlarla Sağlık Bakanlığı Kalite Yönetim Sistemine girilmektedir. Ayrıca
Kalite Yönetim Birimi tarafından fakültedeki tüm akademik, idari ve firma
personeline yönelik çeşitli eğitimler (hijyen, tıbbi atıklar, enfeksiyon kontrolü,
hasta ve çalışan güvenliği, mavi ve beyaz kod uygulama, bilgisayar işletmenliği
vb.) düzenlenmektedir.
İç Denetim Birimi
5018 sayılı Kanunun 67.maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
hakkında yönetmeliğin 4,10,13 ve 14. maddelerine dayanılarak İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından 18.02.2016 tarihinde yayımlanan "Kamu İç
Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi" uyarınca performans ölçümü
izlenmesi ve iyileştirmesi çalışmaları yapılmaktadır.
Tıp Fakültesi
Pek çok farklı başlık altında Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında standartlar
ve kriterler belirlenmiş ve bu standartlara uyum düzenli olarak
denetlenmektedir. Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Eğitimin Akreditasyonu
için, 1 Ocak 2013 tarihinde çalışmalara başlanmış ve Tıp Eğitimi Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)’nin Ulusal Tıp Eğitimi
Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 6 yıllığına 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren 1 Ocak 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon
Çalışmaları
için,
fakültede
Akreditasyon
Özdeğerlendirme
Kurulu
oluşturulmuştur. Bu kurul halen çalışmalarını yürütmektedir. Fakültede Kalite
yönetimi ve güvence çalışmalarını yürütmek üzere 13.5.2016 tarihinde Kalite
Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Fakültede 73 adet görev
tanımı oluşturulmuştur ve İş Akış Süreçleri ve Şemaları 142 adet olarak
hazırlanmıştır. Fakültemizde performansın ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirmesi
amacıyla Bilgi Kayıt ve Raporlama Birimi, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu,
Kalite Komisyonu kurulmuştur.