Page 67 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

40
Yükseköğretimde öğrencilerin müfredat oluşumu, ders işleyişi, kalite geliştirme ve yönetimde
bulunma gibi tüm süreçlere katılımı sağlanarak öğrenci odaklılık önem kazanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversiteler, tematik (konu bazlı) hale gelmekte ve öncü fakülte ya da merkezler bağlamında
uzmanlaşma ön plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde akademik özerklik yanında idari ve mali özerklik anlayışı da şeffaflık ve hesap
verebilirlik ekseninde değişmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disiplinler arası çalışmalar hem öğretim elemanları hem de öğrencilerin öğreniminde daha ön
plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde kalite denetimi ve akreditasyon uygulamaları önem kazanarak bu konudaki
çalışmalar hızlanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yükseköğretimde internet tabanlı açık, çevrimiçi ve uzaktan öğrenim sistemleri gibi esnek
öğrenme sistemleri gelişmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik AR-GE ve proje çalışmaları sayıca fazlalaşmakla birlikte bu
çalışmalarda daha çok sonuç odaklılık önem kazanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sanayi ve sektör işbirlikleri yanında ulusal ve uluslararası kurum ve üniversitelerle stratejik
ortaklıkların önemi artmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde girişimci ve inovatif (yenilikçi) eğitim ve yönetim modelleri ön plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğretim elemanı ve öğrenciler açısından yabancı dilin önemi ve kullanımı daha da artmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uluslararası öğretim/öğrenim hareketliliği daha
yaygın hale gelmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yaşam boyu öğrenme ile ilgili bilgi düzeyi yükselmekte ve bu konudaki öğrenme sistemi
tasarımları daha da genişlemektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerin azalan gelirlerine karşın ortaya çıkan finansal sorunlar neticesinde kamu
kaynakları dışında çeşitli kaynak bulma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde kurumsal kimlik ve aidiyet bilinci, üniversiteye girişte öğrencilerin tercih
etmesinde ve mezunların iş bulmasında (tercih edilmesinde) önemli bir etkendir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yükseköğrenim talebine karşın yükseköğretim arzı dengesi sağlanacak ve on yıl içinde herkes
yükseköğretim kontenjanlarına yerleşebilecektir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
İnsanların sık sık meslek değiştirmeleri karşısında sürekli ve yaşam boyu eğitim ön plana
çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Artan yükseköğrenim öğrencisi sayısına karşın öğretim elemanı niceliksel ve niteliksel olarak
yetersiz kalmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Artan çevre, enerji, gıda ve barış gibi dünya sorunlarına karşın üniversitelerin topluma hizmet
görevi noktasında toplumsal beklentiler artmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Artan ulusal/uluslararası rekabet karşısında üniversite sayıları artmakta, üniversitelerde
bağlanma, birleşme ve kapanma gibi gelişmeler yaşanacaktır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.Ü.TARİHİ GELİŞİMİ VE AKIMLAR TEMELİNDE ARTI VE EKSİ YÖNLERİ
Üniversitemizde yatay büyümede (öğrenci sayısı, fakülte ve meslek yüksekokulu sayısı artışı)
sağlanan başarı, dikey büyümede (bilimsel ve akademik niteliği) sağlanamamıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi tarihindeki büyüme planlı olmamış, bölgesel/yerel istek ve politik
dinamiklerin etkisiyle genişleme gerçekleştirilmiştir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Selçuk Üniversitesi’nin merkez ve taşra kampüslerindeki fiziki yapılanmasındaki başarı; bu
birimlerdeki öncü programlar, öğretim elemanı kalitesi ve öğrenci niteliği gibi bilimsel ve
akademik içeriğin doldurulması başarısına yansıtılamamıştır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9