Page 176 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

131
E- Ulusal Bildiriler
Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış tam
metinli ulusal bildiriler ve özetler.
F- Ulusal Kitap
Ders notu hariç olmak üzere, onaylı telif ve çeviri, ISBN numarasına sahip elektronik veya basılı kitaplar, bu tür eserlerde
yazılan bölümler ve kitap editörlüğü bu kapsamda değerlendirilir.
Basılı kitap en az 100 sayfa olmalıdır.
Genişletilmiş yeni baskılar için puanın yarısı alınır.
Kongre kitabı içerisindeki çalışmalar kitap bölümü olarak değerlendirilmez.
G- Atıflar
G–1,2,3)
Atıf puanları atıf sayısının puan tablosundaki değeri ile çarpılması ile bulunur ve atıf alan eser çok isimli olsa
bile azaltılma katsayısı uygulanmaz.
G-4)
Sanatsal faaliyetlerin (görsel eserler, solo icracı, şef, ses kayıtları uzmanı, dansçı, koreograf, kostüm ve sahne
tasarımcısı, çalgı yapımcısı, ses veya saz ile eşlikçi, müzik direktörü, oyuncu, yönetmen (en fazla 3 tekrar), besteci
(çalınan her farklı eser için) vb olarak) uluslararası; sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya
gösterime, dinletime girmesi, eserlerinin basılması ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
G-5)
Sanatsal faaliyetlerin (görsel eserler, solo icracı, şef, ses kayıtları uzmanı, dansçı, koreograf, kostüm ve sahne
tasarımcısı, çalgı yapımcısı, ses veya saz ile eşlikçi, müzik direktörü, oyuncu, yönetmen (en fazla 3 tekrar), besteci
(çalınan her farklı eser için) vb olarak) ulusal; sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya
gösterime, dinletime girmesi, eserlerinin basılması ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
G-6)
Uluslararası yayınlarda, sanatsal çalışmaları hakkında kendi alanında ( olumlu eleştiri) yayın yapılmış olması (En
fazla üç yayın dikkate alınacaktır).
G-7)
Ulusal yayınlarda, sanatsal çalışmalar hakkında kendi alanında (olumlu eleştiri) yayın yapılmış olması (En fazla üç
yazı dikkate alınacaktır.)
Yazarın kendi eserine yaptığı atıf göz önüne alınmaz. Aday almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri dosyasına
ekleyecektir
Eğitim-Öğretim ve Bilim insanı Yetiştirmeye Yönelik Çabalar
H-1)
Puan x dersin kredisi x dönem/yıl olarak hesaplanır
H-2)
Danışmanlar bu kapsamın dışındadır
I-1,2)
İkinci tez danışmanlarına puanın yarısı verilir
K- Araştırma-Geliştirme Projeleri
K-2)
Dünya Bankası, NATO, AB, COST, AVICENNE, EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA, UN, NASA, ESA, NSF, DAAD, DFG ve
benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler
K-3)
TÜBİTAK, TTGV, DPT, TEYDEB ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projeler (Selçuk Üniversitesi destekli
projeler hariç)
Not: Bütün projelerin bilimsel sonuç raporlarının ilgili kurumca kabul edilip, tamamlanmış olması gereklidir.
L- Patentler
Uygulamanın, alanında kullanıldığını gösteren bir belge (patent enstitüsünden onaylı belge veya patent konusu üzerinde
kabul edilmiş bir uluslararası makale) ile belgelenmesi gerekir
.
M- Yarışmalar
Uluslararası ve ulusal yönetmeliklere göre yapılan yarışmalar. Çok katılımlı yarışmalarda tablodaki puan 2 ile çarpılarak
kişi sayısına bölünerek bireysel puan bulunur.
M-4)
Yönetmeliği mevcut, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca düzenlenen yarışmalarda jüri üyeliği
N- Danışmanlık (Mesleki)
Üniversite yönetim kurulunca onaylanmış mesleki danışmanlıkların bir yıl süresi için tablodaki puan geçerlidir.
O- Bilimsel/Sanatsal Faaliyetlere Katkı
O-5,12)
Her toplantı için yalnızca bir görevden puan alınır.
P- Bilimsel Kuruluşlarda Görev Alma
Uluslararası kuruluşlar ile TÜBİTAK, TÜBA gibi ulusal kuruluşlarda yöneticilik ve üyelikler.
R- Ödüller
Sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili bilim ve devlet kurumlarınca verilen ödüller.
Yurtdışında alınan bir ödül uluslararası nitelikte değil ise bu kategoriye girmez.
Yayınlar için verilen parasal ödüller ve bilimsel toplantılarda tebliğ sunuşları ile ilgili değerlendirmelere puan verilmez.
S-) Üniversitede Yönetimine ve İşleyişine Katkılar
S-1)
İncelenmek üzere kendisine gönderilmiş olan akademik dosya incelemesi