Page 150-151 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

107
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401138
Edeb.Fak.
Sinop Müzesi'nde Bulunan Kırmızı Figürlü Vazolar
Arş.Gör.Dr.Suhal
SAĞLAN
27.500
16401139
Teknik Bilimler MYO Perkütan Nefrolitotripsi Operasyonlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Geliştirme
Öğr.Gör.Dr. Levent
CİVCİK
24.000
16401140
Teknik Bilimler MYO
Farklı Çalışma Ortamlarındaki Karbonmonoksit Gazı Konsantrasyonunun Cep Telefonu Uyumlu Sensör
Yardımıyla Belirlenerek Yeni Bir Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi
Yrd.Doç.Dr. Murat
SELEK
24.500
16401142
Mühendislik
Fakültesi
Geç Kretase yaşlı radyolarii-silisli kayaçların (Meram-Konya/Türkiye) Jeokimyası ve Neotetis
Okyanusunun evrimi açısından incelenmesi.
Yrd.Doç.Dr. Ali
Müjdat ÖZKAN
10.000
16401143
Mühendislik
Fakültesi
Borontetrafosfat destekli PBI bazlı kompozit membranların hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi
Yrd.Doç.Dr. İlkay
ÖZAYTEKİN
20.500
16401144
Fen Fakültesi
Farklı Fonksiyonel Gruplara Sahip Kaliks[4]aren Türevlerinin Nanofiberlerin Üretimi Ve HPLC Kolon Dolgu
Maddesi Olarak Toksit Metallerin Giderilmesinde Kullanılması
Yrd.Doç.Dr.Fatih
DURMAZ
27.500
16401145
Fen Fakültesi
Benzimidazol İçerikli Maddelerin Sentezi ve Blast Hücreleri Üzerine Etkisinin Flow Sitometri ile
İncelenmesi
Doç.Dr. Ziya Erdem
KOÇ
28.500
16401146
Fen Fakültesi
(TÜBİTAK)
ESR Tekniği İle Konya Havzasındaki Kuvaterner Birimlerin Tarihlendirilmesi ve Jeolojik
Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Ayhan
ÖZMEN
20.520
16401147
Fen Fakültesi
Metal iyonlarının fluorimetrik ve kolorimetrik olarak tanınması için yeni organik sensörlerin hazırlanması Prof.Dr.Ahmet KOÇAK
22.500
16401148
Mühendislik
Fakültesi
Dört Ayaklı Robotlar İçin Hidrolik Tahrikli Bir Bacak Geliştirilmesi
Doç.Dr.Mete
KALYONCU
21.000
16401149
Çumra M.Y.O.
Aksu, Dedegöl Dağı ve Sütçüler (Isparta) Arasında Kalan Bölgenin Vejetasyon Ekolojisi
Doç.Dr.Coşkun
SAĞLAM
26.752
16401150
VF
Respiratorik distres sendromlu prematüre buzağılarda hipoksiye bağlı gelişen gastrointestinal epitel
hasarın belirlenmesinde bağırsaklarla ilişkili biyomarkırların değerlendirilmesi
Prof.Dr.Mahmut OK
24.000
16401151
Tıp Fakültesi
İntestinal motilite bozukluğu nedeniyle neostigmin tedavisi almakta olan yoğun bakım hastalarının
sistemik inflamatuar parametrelerindeki değişimlerin incelenmesi
Prof.Dr.Ateş DUMAN
18.102