Page 148-149 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

106
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401125
Tekno.Fak.
Kamu Spoarının Etkisinin EEG Sinyalleri Ölçümü İle Değerlendirilmesi
Doç.Dr.Fatih
BAŞÇİFTÇİ
24.500
16401126
Ziraat Fak.
Kuluçkalık Bıldırcın Yumurtalarına Nano Minerallerin İn Ovo Enjeksiyon Uygulamasının Kuluçka Sonuçları.
Civciv Performansı ve Kemik Mineralizasyonu Üzerine Etkisi
Doç.Dr.Osman
OLGUN
11.500
16401127
Ziraat Fak.
Ketencik Genotiplerinin Konya Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
Arş.Gör.Dr.Ali
KAHRAMAN
7.500
16401128
Ziraat Fak.
Kavun Yetiştiriciliğinde. Farklı Dönemlerde Yapılan Sulamanın Verim ve Kaliteye Etkisi
Arş.Gör.Dr.Duran
YAVUZ
25.750
16401129
Ziraat Fak.
Bazı Kiraz Anaçlarının In Vitro Şararda Kireç Stresine Karşı Morfolojik ve Biyokimyasal Tepkilerinin
Belirlenmesi
Arş.Gör.Dr. Muzaffer
İPEK
26.000
16401130
STF
Melatonin Hipertermik Febril Nöbet Modelindeki Etki Mekanizmasının Belirlenmesi
Prof.Dr.Rasim
MOĞULKOÇ
4.914
16401131
STF
Tıp Öğrencilerinin İleri Yaşam Desteği Simülatörü ile Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimi
Prof.Dr.Ayşegül BAYIR
27.000
16401132
STF
Sağlıklı çocuklarda Dihidrorodamin 123 (DHR) testi için referans aralıkların belirlenmesi
Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ
12.421
16401133
STF
Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde düzenleyici T ve B hücrelerinin rolü: İn vitro çalışma
Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ
26.000
16401134
Veteriner Fak.
Kahverengi alabalıklarda (Salmo trutta fario) seftriaksonun farmakokinetiği ve biyoyararlanımının
belirlenmesi
Doç.Dr.Ayşe ER
25.000
16401135
Spor Bilim.Fak.
Dayanıklılık sporcularında ve sedanter genç yetişkinlerde yüksek yoğunluklu interval egzersiz sırasında
substrat oksidasyonu
Doç.Dr.Şükrü Serdar
BALCI
11.483
16401136
İİB.Fak.
İşletme Sahip ve Yöneticilerine Denetim Kültürü Kazandırılması: Konya Yerelinde Bir Uygulama
Prof.Dr.Fehmi
KARASİOĞLU
4.951
16401137
İİB.Fak.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Birimler Arası Etkinlik Ölçümü: Stokastik Sınır Analizi
Dr.Esra KABAKLARLI
13.682