Page 144-145 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

104
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401099
Ziraat Fakültesi
Italia Üzüm Çeşidinde Farklı Seviyede Salkım Ucu Kesme Ve Yapraktan Borik Asit Uygulamalarının Verim
Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri
Doç.Dr.Aydın AKIN
5.548
16401100
Ziraat Fakültesi
Alphonse Lavallee Üzüm Çeşidinde Bazı Yaz Budamaları Ve Hümik Madde Uygulamalarının Besin
Değerleri Üzerine Etkileri
Doç.Dr.Aydın AKIN
22.000
16401101
Ilgın M.Y.O.
Güneş Enerjisinden Hidrojen Üretimi Depolanması Ve Enerji Dönüşümü
Yrd.Doç.Dr.Ali ATEŞ
14.000
16401102
STF
Vasküler Kompozit Allotrasplantasyonlarda Kök Hücre İle Kombine Immunterapinin Endotel İyileşmesine
Etkisi
Prof.Dr.Zekeriya
TOSUN
20.000
16401103
STF
Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC) Operasyonunun Böbrek Fonksiyonuna Etkisini Göstermede İdrar Ve
Kan Netrin-1 Düzeylerinin Etkinliği
Doç.Dr.Özcan KILIÇ
6.840
16401104
Veteriner Fakültesi Bovine Leukemia Virus (BLV) İle Enfekte Kültür Irkı Sığırlarda Bola-DRB3.2 Gen Polimorfizmi
Prof.Dr.Oya BULUT
21.500
16401105
Veteriner Fakültesi
İnfertilite Problemli Sığırlarda Bovine Herpesvirus-4 Spesifik Antikorların Belirlenmesi İçin Serosurvey
Çalışması
Prof.Dr.Sibel YAVRU
18.500
16401106
Veteriner Fakültesi Dejeneratif Mitral Kapak Hastalığı Olan Erişkin Kangal Köpeklerinde Mitral Kapak Lezyonları
Prof.Dr.Kürşat
TURGUT
26.500
16401107
Veteriner Fakültesi Timokuinon'un Bovin Periferal Kan Monüklear Hücre Proliferasyonuna Etkisi
Prof.Dr.Uçkun Sait
UÇAN
23.718
16401108
Veteriner Fakültesi
Konya Yöresindeki İneklerde Neospora Caninum Ve Brucella Sp. Yaygınlığının Serolojik Olarak
Araştırılması
Doç.Dr.Özlem
Derinbay EKİCİ
21.735
16401109
Veteriner Fakültesi Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağalarında (Trachemys Scripta Elegans) Tolfenamik Asitin Farmakokinetiği
Doç.Dr.Kamil ÜNEY
28.500
16401110
Spor Bilimleri
Fakültesi
Egzersiz Uygulanan Sıçanlarda Diclofenakın Kardiyak Yan Etkilerinin Araştırılması
Arş.Gör.Dr.Erdal
TAŞGIN
11.513
16401111
Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumları Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Ve Girişimcilik
Özellikleri Arasındaki İlişki
Doç.Dr.Erkan Faruk
ŞİRİN
500