Page 140-141 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu_Ekler

Basic HTML Version

102
Proje No
Fakülte
Proje Konusu
Proje Yürütücüsü
Destek
Tutarı
16401070
İİBF
Yetkinliklere bir Meslekei Kimliğin Verilmesi Avrupa Yetkinlik değerlendirme Metodunun
Uygulanabilirliğinin Araştırılmasına Yönelik Bir Pilot Uygulama
Yrd.Doç.Dr.M.Tahir
DEMİRSEL
5.287
16401072
Müh.Fak.
SAN-TEZ
(Elips Kesitli Borular Kullanılarak Buzdolabı Evaporatörü Performansının İyileştirilmesi)
Prof.Dr.Muammer
ÖZGÖREN
30.000
16401074
ZF
TÜBİTAK
( Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak Bazı Buğday Çeşitlerine Tuza Toleranslılık
Genlerinin Aktarılması)
Prof.Dr.Erdoğan Eşref
HAKKI
30.000
16401075
STF
(TÜBİTAK - C )
Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum metilglioksal seviyelerinin, irisin ve
betatrophin düzeyleri ile ilişkisi
Yrd.Doç.Dr. Sedat
ABUŞOĞLU
32.990
16401076
Müh.Fak.
(TÜBİTAK-C)
Geliştirilmiş Karbon Nano Malzeme/Polimer Nano Kompozitleri için Döner Yataklı Plazma
Destekli CVD Tekniği ile Karbon Nano Malzeme Yüzey Modifikasyonları
Doç.Dr.Mustafa
KARAMAN
60.000
16401077
Fen Fakültesi
Ballota Glandulosissima Hub.-Mor. & Patzak'nın Respiratuvar Sinsityal Virus (RSV)'Una Karşı Antiviral
Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Hasan
Hüseyin DOĞAN
21.000
16401078
Fen Fakültesi
Hidrokinon (1,4-Dihidroksibenzen) Ve Katekol (1,2-Dihidroksibenzen) 'Ün Eş Zamanlı Tayini İçin
Elektrokimyasal Sensör Hazırlanması
Prof.Dr.Salih YILDIZ
27.000
16401079
Fen Fakültesi
Süpernova Ve Yıldızların İstatistiksel Çok Katlı Parçalanma Modeli İle İncelenmesi
Prof.Dr.Nihal
BÜYÜKÇİZMECİ
3.500
16401080
Fen Fakültesi
Cu2nisn(Se,S)4 Nanokristal İnce Filmlerin Optik Özelliklerin Araştırılması
Doç.Dr.Ömer Faruk
YÜKSEL
15.000
16401081
Fen Fakültesi
Biyojenik Aminlerin Tayini İçin Biyosensör Geliştirilmesi
Doç.Dr.Semahat
KÜÇÜKKOLBAŞI
25.423
16401082
Fen Fakültesi
N-Zno/P-Si Heteroeklem İnce Film Güneş Pilinde, Si Aktif Tabaka Kalınlığının Güneş Pilinin Enerji
Dönüşüm Verimine Etkisi
Yrd.Doç.Dr.
Hayreddin
KÜÇÜKÇELEBİ
20.500
16401083
Fen Fakültesi
Bitkisel Ve Sentetik Flovanoidlerin İnsan Kanser Hücrelerinde Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Arş.Gör.Dr. Serdar
KARAKURT
26.500
16401085
Fen Fakültesi
Grafen Tabanlı Nanokompozit İçerikli Membran Hazırlama Ve Karakterizasyonu
Dr.İlker AKIN
23.000