Page 111 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

78
MADDE (7) –
(1) Komisyon başkan tarafından temsil edilir. Alınan kararlarda
uygulamadan ve karaların takip edilmesinden sorumlu olan kişiler belirtilir. Kararlar başkan
tarafından ilgili kişi ve birimlere bildirilir. Komisyon adına yazışmalar başkanın imzasıyla yapılır.
(2) Kararlar ilgili birim veya kişiler tarafından uygulanır. Uygulamalar her komisyon
toplantısında gündeme geçmeden önce değerlendirilir. Komisyon tarafından yeterli görülen
uygulamaların izlenmesi bu Usul ve Esaslar’ın yedinci maddesine göre yerine getirilir.
(3) Komisyon tarafından yetersiz görülen uygulamalar için başka bir birim, kişi veya
çalışma ekipleri görevlendirilmesi Rektörden talep edilebilir.
(4) Kararları uygulamaktan sorumlu olan birim, kişi veya ekiplere uygulama kapsamında
eğitim ve teknik destek gibi rehberlik hizmetlerini sunmak üzere komisyon tarafından
danışman görevlendirilmesi Rektörden talep edilebilir.
(5) Kararların uygulanması için kalite güvencesiyle ilgili gerçekleştirilecek her türle
harcama bütçeye ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır.
Komisyon kararlarının takibi
MADDE-8
(1)
Kalite güvence sistemiyle ilgili çalışmaların ve komisyon kararlarının
takibi iç denetçiler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile komisyon tarafından belirlenen
kişiler tarafından yapılır.
(2) Her karar uygulanmasını takip edecek bir kişi toplantı gündemine geçmeden önce
uygulamanın son durumu hakkında komisyona bilgi verir.
(3) Kararların uygulanmasının son durumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından
her yılın haziran ve aralık ayları sonu itibariyle komisyona raporlanır. Söz konusu rapor üyeler
tarafından incelendikten sonra komisyonda görüşülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8 -
(1) Bu Usul ve Esaslar Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 –
(1) Bu Usul ve Esaslar’ın hükümlerini Rektör yürütülür.