Page 110 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

77
(7) Gündem üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündemmaddesi oya sunulur.
Oylamalar açık yapılır. Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhlerini bir sonraki toplantı
gününe kadar yazılı olarak komisyona iletirler. Muhalefet şerhlerini iletmeyen üyeler komisyon
kararına katılmış sayılır.
(8) Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
tarafından yürütülür. Raportörlük görevi Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından
yürütülür.
Komisyonun görev ve sorumlulukları
MADDE 5 –
(1) Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile iç ve dış kalite
güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak
çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
yürütmek ve bu çalışmaları Senato’nun onayına sunmak,
b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite
geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporu hazırlamak
ve Senato’ya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu üniversitemizin
internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu
ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
d) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu olarak görev yapmak.
Komisyonun yetkileri
MADDE 6 –
(1) Komisyonun yetkileri şunlardır:
a) Kalite güvencesi çalışmalarının bu Usul ve Esaslar’ın 6’ıncı maddesi çerçevesinde
izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde çalışmalar yapmak ve çalışma
ekiplerine yaptırmak,
b) Kalite güvencesi çalışmaları kapsamında geçici veya sürekli olarak çalışma ekipleri
oluşturmak,
c) Kalite kültürünü geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında eğitim, toplantı,
çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
ç) Yıllık kurumsal değerlendirme raporu hazırlanacak kişi, birim veya ekibi belirlemek
ve raporu Senato’ya sunmak,
d) Görev alanıyla ilgili konularda standartlar belirlemek; formlar, rehberler ve kararlar
almak
e) Yapılan başvuruları değerlendirmek ve sonuçları izlemek,
f) Oy hakkı olmaksınız teknik yardım almak amacıyla uzman kişilerin toplantılara davet
etmek,
g) Kalite güvencesiyle ilgili etüt, inceleme, araştırma ve diğer çalışmalar ile istatistikî
verileri değerlendirerek gerekli gördüklerini yayımlamak,
ğ) Üniversiteniz içinde kişi ve birimlerle doğrudan yazışma yapmak,
h) İnceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan konuların görüşülmesinden önce
kişi, birim veya ekiplerden rapor veya doküman hazırlanmasın istemek,
(2) Görevlendirmeler Rektör tarafından yapılır.
Komisyon kararlarının uygulanması