Page 109 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

76
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili
performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,
h) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,
ı) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde,
yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslar arası paydaşlar
tarafından tanınan yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemi,
i) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile
kurulmuş, yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile
akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu,
j) Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu: Yükseköğretim
Kalite Kurulunun ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının
kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu,
k) Yükseköğretim Kurumu Performans Değerlendirme Raporu: Bir yükseköğretim
kurumunun, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve
ilgili yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşturulması ve İşleyişi, Görev ve Sorumlulukları, Yetkileri ile
Komisyon Kararlarının Uygulanması ve Takibi
Komisyonun oluşturulması ve işleyişi
MADDE 4 –
(1)
Komisyonun başkanlığı Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise
Rektör yardımcılarından biri yapar.
(2) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden
fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere Senato tarafından belirlenen üyelerden
oluşur. Komisyon üyeleri arasında her fakülteden ve yüksekokulundan birer öğretim üyesi,
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı ve Koordinatörü, Genel Sekreter, Öğrenci
Konsey Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı bulunur.
(3) Komisyon üyelerinden Öğrenci Konsey Başkanı’nın görev süresi bir yıl diğer üyelerini
ise dört yıldır. Üyeler bu sürecin sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Üyeliklerden herhangi
bir sebeple boşalma olursa bir ay içinde Senato tarafından boşalan üyenin yerine geçecek üye
belirlenir.
(4) Geçerli mazereti olmaksızın komisyon toplantılarına arka arkaya üç kere veya bir
yılda yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyeler ile çekilmek isteyen üyelerin üyelikleri
sona erer.
(5) Komisyon üç haftada bir ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantıların gündem
maddeleri, yeri, zamanı ve süresi başkan tarafından belirlenir ve katılımcılara 2 (iki) gün
öncesinden yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Ayrıca başkan üyelerin üçte birinin yazılı talebi
üzerine ve talep edilen gündemle yedi gün içinde komisyonu toplantıya çağırır. Toplantı
gündemi, toplantı sırasında üyelerin teklifi üzerine komisyon kararıyla değiştirilebilir.
(6) Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Ancak toplantıda karar için gerekli nisabın
sağlanamadığı durumlarda bir sonraki toplantıda da oyalarda eşitlik olması halinde başkanın
oy kullandığı tarafın kararı geçerli olur. Alınan kararlar toplantı tutanağına veya karar defterine
kayıt edilir ve bir sonraki toplantıda başkan ve üyeler tarafından imzalanır.