Page 108 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

75
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Usul ve Esaslar’ın amacı; Üniversitemizde yapılacak kalite güvencesi
çalışmaları kapsamında kalite komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2
– (1) Bu Usul ve Esaslar 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin yedinci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1)
Bu Usul ve Esaslar’ın uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden
belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından
karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
b) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, eğitim-
öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu
tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan,
bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından
yürüten dış değerlendirme sürecini,
c) Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet
gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip
kurumları,
ç) Dış Değerlendiriciler: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme
sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış
değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri,
d) İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin
kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının komisyonun görevlendireceği
değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,
e) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim
kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeyini ve
kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğu gösteren belgeyi,
f) Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite
standartlarıyla uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair
güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri,
g) Komisyon: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile kurulmuş kalite
değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve
yürütülmesinden sorumlu komisyonu,
ğ) Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumumun, kalkınma planları, programlar,
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve