Page 101 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

68
(TEPDAD)’nin Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)
tarafından 6 yıllığına 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 1 Ocak 2021
tarihine kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon Çalışmaları için,
fakültede Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Bu
kurul halen çalışmalarını yürütmektedir. Fakültede Kalite yönetimi ve
güvence çalışmalarını yürütmek üzere 13.5.2016 tarihinde Kalite
Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Fakültede 73 adet
görev tanımı oluşturulmuştur ve İş Akış Süreçleri ve Şemaları 142 adet
olarak hazırlanmıştır. Fakültemizde performansın ölçülmesi, izlenmesi
ve iyileştirmesi amacıyla Bilgi Kayıt ve Raporlama Birimi, Stratejik Plan
Hazırlama Komisyonu, Kalite Komisyonu kurulmuştur.
Öğrenci İşleri Daire
Başakanlığı
5 yıldır 150'den fazla Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları ve
çalışanlarının katıldığı Mevzuat Uygulama Birliktelik Toplantılarına
katılınmakta, öğrenci işleri uygulamaları ve yeniliklerle ilgili bilgi
paylaşımı yapılmaktadır. Bu toplantılara katılan Öğrenci İşleri Daire
Başkanlarının oluşturduğu ortak bir elektronik posta adresi ile
haberleşme ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Birimde iş bölümü, görev
tanımı yapılmış olup çalışanların sorumlu oldukları işleri zamanında
aksatmadan yürütmeleri izlenmekte ve performansları
değerlendirilmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
İşlerin standartlaştırılarak kalitenin artırılması amacıyla 2012 yılından
itibaren e-imid otomasyon sistemi geliştirilmeye başlanmış ve işlerin
büyük bir kısmı sisteme dâhil edilmiştir. Sistem geliştirme çalışmaları
devam etmektedir. Ayrıca personele düzenli olarak hizmet içi eğitimler
verilmektedir. ISO 9001 standardı kapsamında altyapı çalışmaları
yapılmaktadır.
Çumra MYO
25 Aralık 2007 tarihinde "ISO 9001 -Kalite Yönetim Sistemi Belgesi",
2009 yılı Nisan Ayında ise " ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi" ve "TS
18001-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" belgeleri alınmıştır. Bu
belgelerin 2015 yılı itibari ile yenilemesi süreci devam etmektedir.
Personel Daire
Başkanlığı
Yapılan iş ve işlemlerin kalitesini artırmak amacıyla 2010 yılında
kullanıma geçen Personel Otomasyon Programıyla akademik ve idari
tüm personelin; atama, intibak, hizmet belgesi, yıllık izin, rapor ve
görevlendirme gibi özlük işlerinin tamamı yürütülmektedir.Öğretim
elemanı ilanlarında ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçlarının
hesaplanması ve başvuruların online olarak yapılabilmesi, kullanıcı
hatalarının en aza indirgenmesi amacıyla İlan Takip Otomasyonu
hazırlanarak 2012 yılında kullanıma
başlanmıştır.personel@selcuk.edu.tr ve pbs@selcuk.edu.tr e-posta
adresleri anlık takip edilmekte ve personelden gelen istekler yerine
getirilmektedir.
İLTEK
TS EN ISO/IEC 17025’ e göre akredite edilmesi kararı yönetimce alınmış
ve bu doğrultuda öncelikle Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK )
tarafından verilen ;
1-TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon Laboratuarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı,
2-Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği,
3-TS EN ISO/IEC 17025:201’ A göre Laboratuarlarda İç Denetçi,
Eğitimleri 3 adet personele verilmiştir.
Daha sonra Merkez binası fiziki ve çevresel şartlar açısından uygun hale
getirilmiştir.