Page 100 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

67
BİRİM
FAALİYET
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü Mühendislik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
tarafından akredite edilmiştir ve akreditasyonu 01.05.2006-30.09.2016
tarihleri arasında geçerlidir. EUR-ACE Etiketi Geçerlilik Süresi ise
01.05.2011-30.09.2016 tarihleri arasındadır. Belirtilen tarihler arasında
kalite yönetim ve kalite güvence çalışmaları MÜDEK doğrultusunda
yürütülmüştür. Bölümde performansın ölçülmesi ve izlenmesi için
öğretim üyelerinin hazırladığı Yıllık Akademik Faaliyet Raporları
kullanılmaktadır. Ayrıca Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim
üyelerinin yeniden atanmaları için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğine göre elde edilmesi gereken faaliyetlerden
topladıkları puanlar izlenme amacıyla kullanılabilmektedir.
Veterinerlik Fakültesi
Uluslararası akreditasyon çalışmaları kapsamında Avrupa Veteriner
Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE, European Association of Establisment
for Veterinary Education) tarafından 2013 yılında fakültenin eğitim
kalitesi tescillenmiştir. Ulusal akreditasyon çalışmaları kapsamında
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 2015 yılında fakültenin
eğitim kalitesi tescillenmiştir. Bu akreditasyon verilerinin standardının
korunup korunmadığı ve gelişip gelişmediği yönünde bütün veriler her
yıl ilgili kuruma sunulmakta ve her yedi yılda bir genel bir denetleme
geçirilmektedir. Sekiz Anabilim Dalına ait laboratuarlar 2013 yılında
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir. Gıda
üretim tesisine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Gıda
Üretim İzin Belgesi" 2014 yılında verilmiştir. Veteriner Fakültesinde
üretilen gıda ürünleri için Türk Patent Enstitüsü tarafından SELVEFA
markası tescillenmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bakanlığı'nın Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında Kalite
Yönetim Birimi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Birimi aynı zamanda
Yüksek Öğretim Kalite Güvence Yönetmeliği kapsamında, fakültenin
hedefleri, politikası, misyonu ve vizyonunu belirlemiş ve çalışmalara
başlamıştır. Fakültede düzenli olarak Hasta ve Çalışan Memnuniyet
Anketleri yapılmakta olup, Hasta Memnuniyet Anket sonuçları aylık,
Çalışan Memnuniyet Anket sonuçları ise 6 aylık periyotlarla Sağlık
Bakanlığı Kalite Yönetim Sistemine girilmektedir. Ayrıca Kalite Yönetim
Birimi tarafından fakültedeki tüm akademik, idari ve firma personeline
yönelik çeşitli eğitimler (hijyen, tıbbi atıklar, enfeksiyon kontrolü, hasta
ve çalışan güvenliği, mavi ve beyaz kod uygulama, bilgisayar
işletmenliği vb.) düzenlenmektedir.
İç Denetim Birimi
5018 sayılı Kanunun 67.maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve
Esasları hakkında yönetmeliğin 4,10,13 ve 14. maddelerine dayanılarak
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 18.02.2016 tarihinde
yayımlanan "Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi"
uyarınca performans ölçümü izlenmesi ve iyileştirmesi çalışmaları
yapılmaktadır.
Tıp Fakültesi
Pek çok farklı başlık altında Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında
standartlar ve kriterler belirlenmiş ve bu standartlara uyum düzenli
olarak denetlenmektedir. Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Eğitimin
Akreditasyonu için, 1 Ocak 2013 tarihinde çalışmalara başlanmış ve Tıp
Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği