Page 83 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

50
Yükseköğretimde iç ve dış paydaş görüşleri kararların alınmasında
ve uygulanmasında önemlidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yükseköğretimde öğrencilerin müfredat oluşumu, ders işleyişi,
kalite geliştirme ve yönetimde bulunma gibi tüm süreçlere katılımı
sağlanarak öğrenci odaklılık önem kazanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversiteler, tematik (konu bazlı) hale gelmekte ve öncü fakülte ya
da merkezler bağlamında uzmanlaşma ön plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde akademik özerklik yanında idari ve mali özerklik
anlayışı da şeffaflık ve hesap verebilirlik ekseninde değişmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disiplinler arası çalışmalar hem öğretim elemanları hem de
öğrencilerin öğreniminde daha ön plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde kalite denetimi ve akreditasyon uygulamaları önem
kazanarak bu konudaki çalışmalar hızlanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yükseköğretimde internet tabanlı açık, çevrimiçi ve uzaktan
öğrenim sistemleri gibi esnek öğrenme sistemleri gelişmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik AR-GE ve proje çalışmaları
sayıca fazlalaşmakla birlikte bu çalışmalarda daha çok sonuç
odaklılık önem kazanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sanayi ve sektör işbirlikleri yanında ulusal ve uluslararası kurum ve
üniversitelerle stratejik ortaklıkların önemi artmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde girişimci ve inovatif (yenilikçi) eğitim ve yönetim
modelleri ön plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğretim elemanı ve öğrenciler açısından yabancı dilin önemi ve
kullanımı daha da artmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğretim elemanları ve öğrenciler açısından uluslararası
öğretim/öğrenim hareketliliği daha yaygın hale gelmektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yaşam boyu öğrenme ile ilgili bilgi düzeyi yükselmekte ve bu
konudaki öğrenme sistemi tasarımları daha da genişlemektedir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerin azalan gelirlerine karşın ortaya çıkan finansal
sorunlar neticesinde kamu kaynakları dışında çeşitli kaynak bulma
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Üniversitelerde kurumsal kimlik ve aidiyet bilinci, üniversiteye
girişte öğrencilerin tercih etmesinde ve mezunların iş bulmasında
(tercih edilmesinde) önemli bir etkendir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Yükseköğrenim talebine karşın yükseköğretim arzı dengesi
sağlanacak ve on yıl içinde herkes yükseköğretim kontenjanlarına
yerleşebilecektir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
İnsanların sık sık meslek değiştirmeleri karşısında sürekli ve yaşam
boyu eğitim ön plana çıkmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Artan yükseköğrenim öğrencisi sayısına karşın öğretim elemanı
niceliksel ve niteliksel olarak yetersiz kalmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Artan çevre, enerji, gıda ve barış gibi dünya sorunlarına karşın
üniversitelerin topluma hizmet görevi noktasında toplumsal
beklentiler artmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9