Page 9 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvencesi Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
7
Kurum, misyon, vizyon, stratejik hede eri ve performans göstergelerini belirleme sü-
recinin üçüncü referans belgesi, “Paydaş Görüşü Anket Raporları” dır (EK-B1). Paydaş görüşleri
ve değerlendirmeleri için “Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı” girdi ve
çıktıları temelinde “Dünya Çapında Üniversite Olma” vizyonu ve “Avrupa Yükseköğretim
Alanı Kriterleri” ile derlenerek hazırlanmış bir analiz modeli oluşturulmuştur. Katılımcıların
(paydaşların) Arama Konferansı girdilerine yönelik farkındalık, katılım düzeyleri ve çıktıların
uygulanmasına yönelik algı ve beklen düzeylerini ölçümlemek için dört farklı anket geliştiril-
miş ve paydaşlara uygulanmıştır.
2013 yılından ibaren kurum kültürü çalışmalarına hız verilmiştir. Selçuk Üniversitesi, stra-
tejik hede eri doğrultusunda marka üniversite haline gelmek ve tüm paydaşlarının katıldığı
etkin süreçlerde hizmet vermek amacıyla etkili bir kurum kültürü oluşturma çabalarına önce-
lik vermektedir. Bu kapsamda tüm paydaşların görüş, öneri ve kirlerini alabilmek, kurum içi
ve kurum dışı etkili iletişimi sağlayabilmek için bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır.
Öğrenci ve öğretim elemanı otomasyon sistemleri, personel bilgi sistemleri, personel web
sayfaları, e-posta grupları, birimlere ait standart düzende güncel web sayfaları iletişim sürecini
şekillendiren ve bu süreçte etkinliği sağlayan unsurlardır.
Dünyada en iyi 750 üniversitenin sıralandığı Leiden sıralamasına göre Selçuk Üniversitesi,
“toplam yayın sayısı” kriterine göre dünyada 628., “son 5 yıla ait en çok atıf alan %10’luk
dilime giren yayın oranı” kriterine göre ise 654. sırada yer almaktadır. Toplam yayın sayısı
kriterine göre Selçuk Üniversitesi, Yer ve Çevre Bilimleri alanında 393., Tıp Bilimleri alanında
395., Matematik, Bilgisayar, Bilim ve Mühendislik alanında ise 494. sırada yer alarak üç önemli
bilimsel alanda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alma başarısını göstermiştir. Aynı yıl,
Yaşam Bilimleri ve Doğa Bilimleri alanlarında ise ikinci 500’de yer almıştır. Türk üniversiteleri
arasında sıralamada ise genel değerlendirmede 8. sırada yer alan Selçuk Üniversitesi; Tıp Bi-
limleri ve Yaşam Bilimleri alanında 6., Matematik, Bilgisayar, Bilim ve Mühendislik alanında
7., Doğa Bilimleri ile Yer ve Çevre Bilimleri alanında 10. Sırada yer almıştır. Leiden, URAP ve
Scimago sıralama kuruluşlarına göre ise ‘Dünyanın En İyi İkinci 500 Üniversitesi’ arasında yer
almıştır. Selçuk Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası çapta yükseköğretim kurumları arasında
yapılan farklı sıralamalara ilişkin değerlendirmeleri EK-B2’de sunulmuştur.
Selçuk Üniversitesinde uluslararası protokoller ve işbirliği programlarıyla ilgili düzenli veriler
toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Değişim programlarına katılan öğrenci ve personelin
görüşlerini toplamak üzere anketler uygulanmaktadır (Ek B3). Selçuk Üniversitesi, Uluslararası-
laşma İndeksinde 2015 yılında 9. sıradan 2016 yılında 7. sıraya yükselmiştir. Uluslararası proto-
koller sözleşme ve mevzuatlar çerçevesinde belirlenmiş olup her değişim programıyla ilgili bil-
giler veri tabanında toplanmaktadır. İlgili çalışmalara dair güncel veriler EK-B4’te sunulmuştur.
Kalite kültürü çalışmalarına 2005 yılında başlayan Selçuk Üniversitesi bu kapsamda, Mart
2005 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA) üye olmuştur. Üyeliğini takiben dış de-
ğerlendirme amacıyla EUA Kurumsal Değerlendirme Programına müracaat etmiştir. Selçuk
Üniversitesi EUA kurumsal değerlendirme programına Temmuz 2005’te kabul edilmiştir. Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve
idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite
güvencesi konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların
başlatılması amacıyla Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komis-
yonu’nun (YÖDEK) kurulmasını takiben 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Akreditasyon Kurulu,
Selçuk Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna (SÜADEK) dö-
nüştürülmüş ve SÜADEK uygulama yönergesi çıkarılmıştır. Bununla birlikte fakülte ve yükseko-
kullarda Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları hayata geçirilmiştir.