Page 7 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

5
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
öne çıkan bir kurum olarak değerlendirilmiştir”.
Saha ziyareti boyunca takım üyeleri, “kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve
geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve karar alma süreci” ana başlıkları üzerinden bir
değerlendirmede bulunmuşlardır. Bu süreç, dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sü-
rekli gelişerek 2023 ve Üniversitemizin stratejik hedeflerine ulaşma aşamaları ve kontrol me-
kanizmaları açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Kurum dış değerlendirme
ziyareti çerçevesinde değerlendirme takımı tarafından belirtilen hususlar, karşılıklı olarak ya-
pılan tecrübe paylaşımları ve geri dönüşler Selçuk Üniversitesi tarafından yükseköğretim ala-
nında rekabet avantajı olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında sürekli iyileşmenin bir aracı olarak
da dikkate alınmıştır.
Kurumsal dış değerlendirme süreci sonucunda değerlendirme takımı iyileştirmeye açık yan
olarak iki hususa vurgu yapmıştır.
Birincisi kalite güvence sistemi başlığı altında “uluslararası alanda öğretim elemanlarının
kuruma katkısının arttırılması için önlemler alınması ve uluslarasılaşma sürecinin iyileştiril-
mesi”dir. Kurumsal dış değerlendirme sürecini takiben Selçuk Üniversitesi, uluslararası alan-
da öğretim elemanlarının kuruma katkısının izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için
kurum bünyesinde uluslararasılaşma süreçlerinden sorumlu paydaşların katılımıyla bir eylem
planı hazırlanması konusunda çalışmaları başlatmıştır. Değişim programlarıyla üniversiteye ge-
len öğretim elemanlarının katkılarını ölçmeye yönelik uzun süredir devam eden çalışmaların
geliştirilmesi konusunda da iyileştirme çalışmaları artırılmıştır.
İkincisi eğitim-öğretim başlığı altında “öğrenciler için farklı alanlarda mevcut burs
uygulamaları bağlamında burs yönergesinin geliştirilmesi”dir. Kurumsal dış değerlendirme sü-
reci tamamlandıktan hemen sonra Selçuk Üniversitesi öğrencilerine dış kaynaklardan (hayır-
sever kişi ve kuruluşlar) öğrencilere çeşitli şekillerde vermek üzere (başarı, gereksinim, yemek
kartı, barınma desteği, kitap/kırtasiye gibi) gelen bursların hangi esas ve yöntemlerle verilece-
ğinin belirlenmesine ilişkin olarak “Selçuk Üniversitesi Burs Yönergesi” hazırlanmış ve yürürlü-
ğe girmiştir.
Kurum Hakkında Bilgiler