Page 6 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

4
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
Kurum Hakkında Bilgiler
birimlerde 95 doktora, 112 tezli yüksek lisans, 3’ü uzaktan eğitim olmak üzere toplam 24 tezsiz
yüksek lisans, 116 lisans ve 151 önlisans programı yer almaktadır. 10 fakültede aktif olarak yan-
dal ve çift anadal programı yürütülmektedir. Programlardaki eğitim dili üniversite genelinde
Türkçe olmakla birlikte, %30 yabancı dil ve %100 yabancı dille eğitimin yapıldığı programlar da
mevcuttur (EK-A3).
Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimler
Selçuk Üniversitesi’ndeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin odağını birimlerde yer alan
toplam 408 laboratuvarda yapılan yoğun ve etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlik-
te Selçuk Üniversitesinde
37 Araştırma ve Uygulama merkezi, Selçuk Üniversitesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi (Konya Teknokent) ve Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi (SELÇUK TTO) kapsa-
mında, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri, Proje Geliştirme/Yöne-
tim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri), Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri,
Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler, Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme
ve Eğitim Hizmetleri ve Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler birimleri
bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi’nin sanayi ve iş dünyasıyla ara yüzünü oluşturan Konya Tek-
nokent bünyesinde proje koordinasyon birimi, ön kuluçka ve kuluçka birimi bulunmaktadır.
Konya Teknokent ve Selçuk TTO dışında üniversitede araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Bilim-
sel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, SELÇUK İLTEK, SÜDAM, Proje Geliştirme ve Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve dış paydaş konumunda bulunan KOSGEB-TEKMER Birimleri
ve Innopark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ile birlikte yürütülmektedir. Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi Koordinatörlüğü, üniversite bünyesindeki 37 araştırma ve uygulama merkezi-
nin çalışmalarının koordine edilmesinden ve etkinliğinin artırılmasından sorumludur (EK‒A4).
Selçuk Üniversitesinde araştırma faaliyetlerini yürüten birim ve merkezlerin araştırma faali-
yetlerini ne şekilde yürüteceği kanun, yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiştir. Bu ana çerçe-
vede her birim kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik
çalışmalar yapmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her yıl araştırma birimleri
gelir-gider durumunu oluşturmakta ve yapacağı Ar-Ge faaliyetlerini, ayırabileceği ödenekleri,
öncelikli alanlarını belirlemekte buna göre de o yıl için programlarını oluşturmaktadır.
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde, her yıl Ocak
ayında ilgili komisyonlar aracılığıyla Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı, hangi öncelikli alanlardaki
projelerin destekleneceği, ne kadar bütçe ayrılacağı gibi konularda ve faaliyetlerin artırılma-
sına yönelik çalışmalar yapmaktadır. BAP birimince desteklenen projelerin sonuçlarının ulusal
ve uluslararası dergilerde ya da bilimsel toplantılarda sunulup sunulmadığı projeden çıkarılmış
yayınlar BAP otomasyon sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. Her yıl sonunda yapılan faa-
liyetler bir rapor hazırlanarak o yıl için değerlendirmeler yapılmaktadır. Bir sonraki yıl için amaç
ve hedefler belirlenerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler ilgili komisyonlarda görüşülmek-
te ve uygulamaların ne şekilde olacağı belirlenmektedir.
İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Selçuk Üniversitesi, 18-21 Aralık 2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu tara-
fından görevlendirilen kurumsal dış değerlendirme takımı tarafından gerçekleştirilen “Kurum-
sal Dış Değerlendirme” sürecini başarıyla tamamlamıştır. Kurum Geri Bildirim Raporu’na bağlı
olarak “30 Gün Cevabı” hazırlanmış ve değerlendirme takımına gönderilmiştir. 2015 yılı kurum
iç değerlendirme raporuna bağlı olarak gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme sürecine
ilişkin Kurumsal Geri Bildirim Raporunda Selçuk Üniversitesi, değerlendirme takımı tarafından
“mevcut durumu, vizyonu ve misyonu istikametindeki gelişmesi dolayısıyla, güçlü yanlarıyla