Page 5 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

3
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
Selçuk Üniversitesi, 2017 yılı itibariyle bünyesindeki 21 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 22
meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, Rektörlüğe bağlı 2 birim, 40 Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi, 2.581 akademik personel, 1.358 idari personel ve 93.761 öğrencisi ile ülkemizin
önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır.
İl merkezinde 637 bin m2 ilçelerde 112 bin m2 alana sahip üniversitede toplam 1.340 adet
eğitim alanı (amfi, sınıf, laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı) bulunmaktadır (EK-A1).
Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler
Misyon
Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi
atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniver-
site olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar
gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir.
Vizyon
Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan, öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih
edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.
Temel Değerler
Selçuk Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirir-
ken aşağıdaki ilke ve değerlerle bağlıdır:
Bilimsel anlamda özgür
Kurumsal anlamda özerk
Şeffaf ve hesap verebilen
Katılımcı ve farklılıklara saygılı
Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde
Rekabetçi
Kalite odaklı
Öğrenci odaklı
Etik İlkelere Bağlı
Selçuk Üniversitesinin misyon ve vizyonuna ulaşmada dikkate aldığı temel ilkeler ve eğilim-
leri şunlardır; Eğitim öğretim programlarını güncellemek, ulusal ve uluslararası projelerin sayı-
sını/etkinliğini/kalitesini artırmak, lisansüstü-lisans öğrenci oranında %25 oranını yakalamak,
öğretim üyesi sayısı ve niteliklerini artırmak, yüksek kültürlü, üstün nitelikli ve ahlaklı bireyler
yetiştirmektir.
Stratejik Amaç ve Hedefler
Selçuk Üniversitesinin Stratejik Planı çerçevesinde, amaç ve hedefleri “eğitim, araştırma, in-
san kaynakları ve kurumsallaşma, toplumla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, finans, altyapı ve sosyal
faaliyetler” olmak üzere sekiz ana başlık altında belirlenmiştir (EK-A2).
Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler
Selçuk Üniversitesinde 21 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 22 meslek yükse-
kokulu, 6 enstitü, Rektörlüğe bağlı 2 birimde eğitim öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Bu
Kurum Hakkında Bilgiler