Page 46 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Sonuç ve Değerlendirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
44
olması, sanayi içinde çalışma alanlarının tesis edilmiş olması araştırma ve geliştirme süreçleri
açısından önemli bir değerdir. Üniversitenin araştırma kaynaklarının finansal olarak ve nitelik
açısından yeterli olması, bu imkânları değerlendirecek nitelikli, proje ve fikri mülkiyet bilinci
yüksek araştırma kadrosuna sahip olması da bir diğer güçlü noktadır. Uluslararası destekli pro-
je ve araştırma ve geliştirme imkânlarının giderek artmaya başlaması, uluslararası iş birlikleri
ve iş dünyasıyla olan etkileşimin artmaya başlaması da oldukça önemlidir. Üniversitenin içinde
yer aldığı bölgenin ve araştırma çevresinin gelişmesi ve gelişim yönündeki potansiyel talepleri
de önemli bir imkân olarak değerlendirilmektedir. Üniversite
nanoteknoloji araştırmaları” ve
“aygıt fiziği ve yarıiletken teknolojileri” gibi alanlarda öncelikli üniversitelerden biri durumun-
dadır. Tüm bunların dışında Üniversite bünyesinde araştırma performansının izlenmesi ve iyi-
leştirilmesi süreçleri de etkin olarak yürütülmektedir.
Selçuk Üniversitesi, sahip olduğu kadro ve altyapı birikimi ile araştırma-geliştirme ve eği-
tim-öğretim başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlamak için “Sektörel
Hizmetler Kataloğu” hazırlamıştır. Sektörel Hizmetler Kataloğu ve bu kataloğa bağlı olarak yapı-
lacak çalışmaların temel amacı üniversitenin sektörel ilişkilerinin genişletilmesi ve güçlendiril-
mesidir. Bu bağlamda Konya başta olmak üzere tüm bölge halkına her alanda destek verilmesi
de hedeflenmiştir.
Yönetim Sistemi
: Selçuk Üniversitesi yönetim ve idari yapılanmada paydaşlarla iş birliğine
dayalı katılımcı bir yönetişim modelini benimsemiştir. Üniversite köklü geçmişi ve kurumsallaş-
ma tecrübesiyle, yönetim sistemi açısından etkin olarak yürütülen operasyonel ve destek sü-
reçlerine sahiptir. Özellikle Üniversite bünyesinde idari ve teknik personelin mesleki ve kişisel
gelişimlerine yönelik zengin içeriğe sahip hizmet içi eğitimler sunulmaktadır. Mali kaynakların
etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi konusunda önemli bir iyileşme sağlanmış durumdadır.
Üniversite sahip olduğu güçlü bilişim sistemiyle, veri depolama, verilerin analizi ve iç ve dış
paydaşlarla paylaşım konusunda da gerekli altyapıya sahiptir.
Selçuk Üniversitesi tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporunda, “kalite gü-
vence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemi” ana başlıkları üzerin-
den bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu süreç, dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuy-
la sürekli gelişerek 2023 hedeflerine ve Üniversitenin stratejik hedeflerine ulaşma aşamalarını
ve kontrol mekanizmaları açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Selçuk Üni-
versitesi, bu süreç vasıtasıyla oluşturulan kalite kültürünü tüm paydaşların katılımıyla geliştir-
me ve yaygınlaştırma ilkeleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.