Page 45 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Sonuç ve Değerlendirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
43
E-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Selçuk Üniversitesi, kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecini yükseköğretime ilişkin bütün
süreçlerin iyileştirilmesi ve kalite süreçlerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi açısından bir fırsat
olarak görmektedir. Dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sürekli değişimi hedefleyen,
benimsediği misyon ve sahip olduğu temel değerlerle bütün süreçlerdeki amaçlarına ve 2023
hedeflerine ulaşmaya çalışan Selçuk Üniversitesi açısından kurumsal iç ve dış değerlendirme
süreçleri büyük bir değer olarak dikkate alınmıştır. Selçuk Üniversitesi gerek sahip olduğu altya-
pı ve fiziksel koşullar gerekse öğrenci sayısı ve eğitim-öğretim kadrosu bakımından Türkiye’deki
yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yere sahiptir. Köklü geçmişiyle ve kapasitesiyle
hem kent merkezinde hem de bölgesel anlamda, yükseköğretim süreçlerinin yaygınlaşması ve
nicelik olarak artması konusunda da öncü olmuştur.
Kalite Güvencesi
: Selçuk Üniversitesi 42 yıllık tarihiyle yükseköğretim alanındaki bütün
süreçlerdeki deneyimiyle, güçlü bir kalite kültürüne ve altyapıya sahiptir. Üniversitenin tüm
birimleri, üniversitenin misyonu ve vizyonuna yüksek bir kurumsal aidiyet ile sahip çıkmakta
ve güçlü bir üniversite olma yolunda ilerleme hedefini benimsemektedir. İç ve dış paydaşların
eğitim-öğretimvearaştırma-geliştirmebaştaolmaküzere, bütünalanlarda katılımını sağlayacak
araçlara bünyesinde yer vermektedir. Kurumsal performansın sürekli izlenmesi ve kalite
çalışmaları konusundaki deneyim de Üniversitenin güçlü yanlarından birini oluşturmaktadır.
Üniversite bünyesinde akredite olmuş programların varlığı ve ilgili programların deneyimlerini
paylaşması kalite kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça değerlidir. Kurum iç değerlen-
dirme raporunun hazırlanması aşamasında ilgili mevzuatla tesis edilen Komisyon, çalışmala-
rını hayata geçirirken bütün birimleri sürece dâhil etmiştir. 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme
Raporu’nun hazırlanması sürecinde de tüm birimlerin dâhil edildiği ve görüşlerinin toplandığı
bir sistemle yürütülen süreç, kurumda kalite konusunda farkındalık ve aidiyet bilincini güçlen-
dirmiştir.
Eğitim-Öğretim
: Selçuk Üniversitesinde, 21 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı,
22 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, Rektörlüğe bağlı 2 birimde eğitim öğretim hizmetleri yü-
rütülmektedir. Eğitim-öğretim süreçlerinde sahip olduğu imkân ve kapasite açısından Türki-
ye’nin önemli yükseköğretim kurumlardan biri durumundadır. Stratejik Plan’da da belirtildiği
üzere, tanınırlığı yüksek, öncü fakülte ve birimlerin olması, nitelikli ve alanında uzman öğre-
tim elemanlarının varlığı ve mezunların kamu ve özel sektörde tercih edilirliği üniversitenin
eğitim-öğretim süreçleri açısından güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Bunun dışında üniversite
bünyesinde Bologna Süreci uygulamalarının yaygın şekilde benimsenmesiyle öğrenci merkezli
bir eğitim yerleşmeye başlamış durumdadır. Tüm düzeylerdeki eğitim programları, yandal, çift
anadal programları, ulusal ve uluslararası hareketlilik programları, uzaktan eğitim, eğitim-öğ-
retim alt yapısının güçlü olması, öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine imkân
sağlayan araçların varlığı, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu ve eğitimde 42 yıllık deneyim Selçuk
Üniversitesinin güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Üniversite yönetimi programları akreditasyon
sürecine dahil olmaları konusunda teşvik etmekte ve gerekli desteği sağlamaktadır.
Araştırma-Geliştirme
: Selçuk Üniversitesi, Stratejik Plan’da da belirtildiği üzere, araştırma ve
geliştirme süreçlerini yürütecek pek çok araca sahiptir. Kurum içi araştırma ve geliştirme süreç-
lerini teşvik eden, destekleyen ve iyileştirmeye çalışan bir yönetim anlayışı yerleşmiş durumda-
dır. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün gelişmiş olması ve bütün süreçleri açık ve
şefaf şekilde yürüten yapısı Üniversitenin güçlü yanlarından birini oluştur maktadır. Konya TEK-
NOKENT, INNOPARK, İLTEK ve birimlerdeki araştırma ve geliştirme laboratuvarlarının varlığı ve
gücü Kurumun bir diğer güçlü yanını teşkil etmektedir. Üniversite ve sanayi iş birliğinin gelişmiş