Page 44 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
42
kontrol edilerek üniversite ana sayfasında yayınlanmaktadır. Böylelikle paylaşımların güncelliği
sağlanmaktadır.
Yönetimin Etkinliği Ve Hesap Verebilirliği
Selçuk Üniversitesi, kalite güvencesi sistemini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak bir şe-
kilde tasarlanmıştır. İç ve dış paydaş anketleri, iç-dış denetimler, atama yükseltme kriterleri,
performans göstergeleri, ilgilimevzuat çerçevesinde yapılan seçimler kalite güvencesi sistemini,
mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme
ve izlemeye imkân vermektedir.
Selçuk Üniversitesi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetlerin so-
nuçlarını “İdari Faaliyet Raporu” olarak her yıl kamuoyuna açıklamaktadır. Ayrıca üniversite
üst yönetimi birimlerin akademik genel kurul toplantılarına katılarak, bilgi paylaşımında bulun-
maktadır.