Page 43 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
41
otomasyon sistemi üzerinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirirler. Bildirilen taleple-
rin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
a) Taleplerin ihtiyaca uygun olması,
b) Mevut mal veya hizmetin önceki kullanım süresi veya ömrünü tamamlamış olması,
c) Taleplerin Üniversitemiz önceliklerine uygun olması,
d) Taleplerin fayda-maliyet analizi sonucunda temininin uygun görülmesi,
Bu kriterlere uygun olan talepler dikkate alınarak Rektörlük makamı tarafından temini uy-
gun görülen ihtiyaçlar tespit edilir. İhtiyaçlara ilişkin yaklaşık maliyetler belirlendikten sonra
tedarik süreci; 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 4734 Sayılı “Kamu İhale
Kanunu” ve 4735 Sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” ve ilgili mevzuata uygun olarak ger-
çekleştirilir.
Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği şartname ve yapılan
sözleşme ile güvence altına alınmaktadır. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde sözleş-
mede belirtilen müeyyideler uygulanır. Ayrıca sunulan hizmetin Hizmet İşleri Genel Şartname-
sine ve sözleşme şartlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini belirten Hizmet İşleri Ka-
bul Tutanağı ilgili komisyonca hazırlanır. Şayet şartname ve sözleşme şartlarına aykırı bir husus
tespit edilirse bu durum ortadan kalkmadan ödeme yapılmaz.
Kamuoyunu Bilgilendirme
Selçuk Üniversitesi, 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereği yıllık Faa-
liyet Raporlarını ayrıca topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak paydaş toplantıları, basın
toplantıları, kurum ziyaretleri vb. faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla pay-
laşmaktadır. Bu amaçla üniversite web sayfası, sosyal medya kanalları Facebook ve Twitter,
süreli bir yayın olan S.Ü. Haber ve Tanıtım Dergisi Selçuk Bakış, S.Ü. İletişim Fakültesi’nin süreli
bir yayını olan Selçuk İletişim Gazetesi, S. Ü. Radyosu “Radyo Üniversite”, Türkiye’de bir ilk olan
S.Ü. TV kanalı “ÜN TV”, ulusal ve yerel basın ve diğer basın yayın mecralarını etkin olarak kul-
lanmaktadır.
Kamuoyuna sunulan bilgiler, bilgi kaynağı olan akademik ve idari birimden temin edildik-
ten sonra S.Ü. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından incelenmektedir. S.Ü. Kurumsal
İletişim Koordinatörlüğü, Selçuk Üniversitesinin ulusal ve yerel medya ile iletişimini koordine
etmek, Rektörlüğün gerek kurum içi gerekse kurum dışı sosyal sorumluluk projelerinin yürü-
tücülüğünü yapmak, kurumsal Selçuk Bakış Dergisinin düzenli olarak çıkarmak, Üniversitenin
şehirdeki diğer kurum ve kuruluşlarla etkin şekilde iletişimini sağlamak, Üniversiteyi ülkenin ve
şehrin dinamikleri ile bir araya getirmek misyonu çerçevesinde kamuoyuna sunulan bilgilerin
güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamaktadır.
Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, habercilik etik kuralları çerçevesinde
kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına almaktadır. Üniversi-
te dışındaki yayın organlarına servis edilen haberlerde yayıncı kuruluşlar Selçuk Üniversitesi ta-
rafından sunulan bilgilerin kontrollerini sağlayabilmekte, bu konuda tarafımızdan ilgililere her
türlü destek verilmektedir. Haberlerin doğruluğuna bir eleştiri gelmesi halinde, ayrıca gerekli
kontrol ve yaptırımlar sağlanmaktadır. Basında Üniversitemiz sayfasında (http://www.selcuk.
edu.tr/duyuru.aspx?h=39277) Ajans Press tarafından servis edilen Selçuk Üniversitesini konu
alan tüm yayınlar paylaşılmaktadır.
Birimlerin web sayfalarında paylaşmış oldukları bilgiler, ilgili birimler tarafından anında