Page 42 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
40
Öğrencilere yönelik: demografik bilgiler, öğretim başarı durumları, memnuniyet düzey-
leri, ulusal değişim hareketliliği yönetimi, ders seçimi ve onayı, öğrenci kaydı, akademik da-
nışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, devam takibi,
Öğretim faaliyetlerine yönelik: ders bilgi paketleri, değerlendirme sistemi, öğrenme çık-
tıları, uzaktan öğretim, ölçme ve değerlendirme, akıllı sınıf,
Öğretim altyapısına yönelik: elektronik ve basılı kaynak tarama, merkezi bilgisayar
laboratuvarının planlanması konularını kapsamaktadır.
Ar-ge faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, öncelikli araştırma alanlarıyla uyumu Sel-
çuk Üniversitesindeki bilgi yönetim sistemleri üzerinden sağlanmaktadır. Mevcut bilgi yönetim
sistemleri araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayın-
ların (makale, bildiri, kitap)nitelik ve niceliği, aldığı patentler, sanat ve tasarım eserleri, hakem,
editörlük ve bilirkişilik görevleri, ödüller, aldıkları atıflar konularını kapsamaktadır. Bilimsel
Araştırma Projeleri Otomasyonu ile bilimsel araştırma projelerinin başvuru, takip ve kontrolü
yapılabilmektedir.
Selçuk Üniversitesi Mezun Takip Sistemi aracılığıyla mezunların Selçuk Üniversitesinden
memnuniyet durumları, istihdam oranı, istihdamın sektörel dağımı, istihdam süresi bilgilerine
erişilmektedir.
Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler, http://kalite.selcuk.edu.tr/ ad-
resi üzerinden erişime sunulan Kalite Yönetim Sistemi Otomasyonu aracılığıyla toplanmaktadır.
Veri girişi için tüm akademik birimlerden bir kişi yetkilendirilmiş olup yetkili kişilerin kendi bi-
rimi ile ilgili verileri bu sisteme girmesi sağlanmıştır. Bu sayede katılımcı bir modelle üniversi-
tenin iç ve dış değerlendirmeye sürecine yönelik bilgileri içeren geniş bir veri tabanı oluştu-
rulmuştur. Web sitesi üzerinden toplanan veriler, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim,
Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi çerçevesinde kurulan alt komisyonlarca incelenerek
İç Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.
Birim temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmekte bu toplantıda ön-
ceki yılın değerlendirmesi yapılmaktadır. Her yıl için yeni bir veri giriş sayfası açılmakta ve Kalite
Komisyonu tarafından belirlenen takvim çerçevesinde birimler veri girişlerini yapmaktadır.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeve ve Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili düzen-
lemeleri çerçevesinde verilerin güvenliği sağlanmakta ve gerektiği hallerde üçüncü şahıslarla
paylaşılmaktadır. Elektronik bilgi yönetim sistemi ya da diğer yollarla toplanan verilerin güven-
liği ve güvenirliliğini garanti altına alacak şekilde düzenlemeler mevcuttur. İnternet sistemin dış
müdahalelere karşı korunması için Firewall (Güvenlik Duvarı) ve IDS (Saldırı Tespit Sistemleri)
kurulmuştur. Personel ve öğrencilerin internete erişimi kurumsal kullanıcı adı ve şifre bilgileri
ile sağlanmaktadır. Otomasyon sistemlerinin veri güvenilirliğini sağlamak için güvenlik otomas-
yonu kullanılmaktadır. Kişisel bazlı güvenliği sağlamak için tüm kişisel bilgisayarlara anti virüs
programı kurulumu ücretsiz olarak sağlanmaktadır.  
Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
Selçuk Üniversitesi idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarikine ilişkin ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet/fayda veya mali-
yet/etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizleri yapmaktadır. Bu hizmetleri
istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmek için bütçe ile program ve proje bazında kaynak
tahsislerini; stratejik plana, yıllık amaç ve hedefler ile performans programına dayandırır. Bi-
rimler bir sonraki yıla ait idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarikine ilişkin taleplerini İMİD