Page 4 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

2
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
Kurum Hakkında Bilgiler
A-KURUM HAKKINDA BİLGİLER
İletişim Bilgileri
Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Hüseyin Kara
Tel (iş): 0332 351 43 04
Fax: 0 332 352 09 98
E-Posta: hkara@selcuk.edu.tr
Tarihsel Gelişim
Selçuk Üniversitesi’nin kurulması 1975 yılında 1873 sayılı Kanunla gerçekleşmiş ve Üniversite
1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri olmak üzere iki fakülte ile öğretime
başlamış; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiş-
tirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile Üniversitemiz yeni bir yapıya kavuşmuştur.
Üniversitenin resmi kuruluş tarihi olan 1975 yılı öncesi gelişmeleri, iki aşamada özetlenebilir.
Bunlar; 1955 tarihli kanun tasarısı girişimi ve 1962 tarihli ilk birimlerin açılması süreçleridir.
1955 tarihli kanun tasarısı girişimi:
Konya’da üniversite açılması konusu ilk olarak 1955 yılında
TBMM’de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelmiş ancak tasarı komisyondan geçe-
mediği için Konya’da üniversite kurma girişimi sonuçsuz kalmıştır.
1962 tarihinde ilk kurumsal
birimlerin oluşumu:
1962 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Selçuk Eğitim Enstitüsü
ve Yüksek İslâm Enstitüsü kurulmuştur. Bu gelişmeyi, Konya’da Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma
Derneği çabaları neticesinde 1968 yılında, sonradan Konya Devlet Mimarlık Mühendislik
Akademisi’ne dönüştürülen Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu’nun kuruluşu takip etmiştir.
1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada hizmet vermeye
başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu maddesine isti-
naden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.
1975 tarihinde kuruluş ve ilk birimler:
Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden
bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren “4
Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanun” ile gerçekleşmiş ve 2 fakülte, 7 bölüm, 327
öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile Selçuk Üniversitesi faaliyetlerine başlamıştır.
Selçuk Üniversitesi; 1982 yılı ve sonrasında genişleme ve büyüme sürecine girmiştir. 20 Tem-
muz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeği-
ni oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi’ne, Selçuk Yüksek
Öğretmen Okulu’nun Eğitim Fakültesi’ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün İlâhiyat Fakültesi’ne dö-
nüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen
ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek
Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, Niğde’de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yük-
sek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmüş, Niğde Eğitim Enstitüsü
Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Selçuk Üniversitesi, 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname ile 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.
Bugüne kadar Selçuk Üniversitesi’nden üç üniversiteye (1992 yılında kurulan Niğde Üniver-
sitesi, 2007 yılında kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve 2010 yılında kurulan Kon-
ya Necmettin Erbakan Üniversitesi), ilgili üniversitelerin kurulmasına temel teşkil eden birimler
bağlanmıştır.