Page 39 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
37
toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere aşağıdaki bilgi yönetim sistemleri kullanılmakta-
dır:
1. Öğrenci İşleri Otomasyonu: Selçuk Üniversitesine bağlı akademik birimlerde öğrenim
gören öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitimine yönelik işlemlerinin bilgisayar ve inter-
net üzerinden yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş otomasyondur.
2. SMS Otomasyonu: Birimlerin SMS (kısa mesaj servisi) yolu ile ilgili personel ve
öğrencilerle haberleşmesini sağlayan bir sistemdir.
3. Formasyon Otomasyonu: Pedagojik formasyonda okuyan öğrencilerin bütün işlemleri-
nin bilgisayar ve internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş otomasyondur.
4. Selçuk Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi (SUPEBS): Akademik, idari ve geçici personele
ait bilgilerin ve personel hareketlerinin dijital ortamda tutulması ve erişimin kolaylaştı-
rılması amacı ile geliştirilmiş otomasyondur.
5. Selçuk Üniversitesi Web Personel Bilgi Sistemi (PBS-UBS): Personelin internet üzerinden
bilgilerine (izin, maaş ve ek ders ücretleri, kadro atama durumları, görevlendirmeleri,
kişiye özel veya toplu bilgilendirme mesajları, askerlik bilgileri gibi.) ulaşabildikleri, per-
sonel daire başkanlığı ile iletişim kurabildikleri bir web otomasyonu yazılımıdır.
6. İhale ve Doğrudan Temin Duyuru Programı: Döner sermayesi olan tüm birimler
tarafından kullanılabilen bu uygulama ile ihale ve doğrudan temin duyuruları ve ihale
dosyaları sisteme girilebilmekte ve internet ortamında yayımlanabilmektedir.
7. Yurt Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin işlem-
lerinin bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan, yurt ücretleri ve giriş-çıkış takibi
gibi işlemlerinin yapılabildiği otomasyondur.
8. Web Öğrenci Temsilcisi Seçimi: Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin
Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğrenci temsilcisi
seçimlerini internet ortamında online olarak yapabilmelerini sağlayan otomasyondur.
9. Üniversite Kimlik Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi öğrenci ve personelleri için kimlik
kartı basımının yapılabildiği yazılımdır.
10. Özel Yetenek Sınav Değerlendirme Programları: Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım
Fakültesi ve Devlet Konservatuarı için özel yetenek sınav süreçlerinin takibinin yapıldığı
otomasyonlardır.
11. Akademik Kadro İlan Takip Otomasyonu(SAKİT): Selçuk Üniversitesi bünyesinde açılan
akademik kadro ilanları, başvuru işlemleri, ön değerlendirme ve değerlendirme
işlemlerinin yapıldığı otomasyondur.
12. Bordro Otomasyonu: Bordro otomasyonu, üniversitede çalışan akademik ve idari bütün
personellerin maaş, fark maaş, kısıtlı maaş, ek ders ve mesai hesaplamalarının otomatik
yapılabilmesi için üretilmiş bir yazılımdır.
13. Enstitü Otomasyonu: Enstitü öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin lisansüstü eğitime
yönelik işlemlerinin bilgisayar ve internet üzerinden yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş
otomasyondur.
14. HİTAP Otomasyonu: SGK tarafından geliştirilen HİTAP’a Kamu Kurumları bünyesine gö-
rev yapan personel bilgilerinin doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi ve var olan per-
sonele ait bilgilerin SGK sistemine zamanında ve doğru şekilde iletilmesi amacıyla geliş-
tirilmiş otomasyondur.