Page 38 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
36
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 2016 yılında Power Point Sunu Teknikleri, Satın Al-
ma’da Doğrudan Temin, Personeli Bilgilendirme, İhale Mevzuatı Esasları, Taşınır Mevzuatı Esas-
ları konularında hizmet içi eğitimler verilmiştir.
5018 sayılı Kanunla birlikte yapılan harcamaların mali mevzuata uygun olması dışında kay-
nakların yerinde ve verimli şekilde kullanımı yönünde de görevlilerin sorumlu oldukları anla-
yış ön plana çıkarılmıştır. Bu çerçevede Kanunun 1. maddesinde Kanunun Amaçları arasında,
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynak-
larının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak olduğu
açıkça vurgulanmış, mali işlem sürecinde görev alan personelin bu doğrultuda hareket etmesi
yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
Selçuk Üniversitesi ilgili kanunun hükümleri gereğince mali kaynakların etkili, ekonomik,
verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullanılmasını, muhasebeleştirilmesini, rapor-
lanmasını sağlamakta ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri almaktadır.
Selçuk Üniversitesi bütçe giderleri için 2016 yılı Bütçe Kanunu ile toplam
457.644.000
TL
ödenek verilmiş, yılsonu harcaması
472.023.299
TL olarak gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı
%103,14
olmuştur. Aradaki fark finansman fazlası karşılığı likit kaydı yapılarak karşılanmıştır.
2016 yılı Bütçe Kanununda Selçuk Üniversitesi için toplam
457.464,000
TL gelir tahmini ya-
pılmış, toplam gerçekleşme
468.585.415,47
TL olmuş, gerçekleşme oranı
% 102,43
olmuştur.
2016 yılı bütçe uygulama sonuçları EK-D2’de sunulmuştur.
İç Denetim Birimi Başkanlığınca, 2016 yılında 7 adet iç denetim, 4 adet inceleme raporu
düzenlenerek gereği yapılmak üzere Üst Yöneticiye intikal ettirilmiştir. 2016 yılında Sayıştay
Başkanlığı denetçilerince cari yıla ilişkin denetleme faaliyeti yapılmıştır. Yapılan denetimlerde
harcamalar uygun görülmüştür.
Selçuk Üniversitesinde taşınır kaynakların yönetimi Taşınır Mal Yönetmeliği ile sağlanırken,
taşınmaz kaynakların yönetimi 2006 yılından bu yana özel bütçeli idareler için ayrı bir düzen-
leme yapılmadığından dolayı her üniversitenin kendisine bırakılmıştır. Bu nedenle taşınmaz
kaynakların yönetimi Selçuk Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Yönergesi kapsamında gerçek-
leştirilmektedir.
2007 yılından itibaren tüm taşınır kaynaklar kayıt altına alınmaktadır. Taşınır malların kayıt
altına alınmasında 2013 yılından bu yana Muhasebat Genel Müdürlüğünün Taşınır Mal Kayıt
programı kullanılmakta olup öncesinde Selçuk Üniversitesi tarafından hazırlanan bir yazılım
kullanılmıştır.
Taşınmaz kaynakların yönetimi için 2014 yılında Yapı İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Em-
lak (Mülkiyet) Birimi kurulmuş olup bu birim 2016 yılında Emlak Şube Müdürlüğü olarak yeni-
den yapılanmıştır.
Selçuk Üniversitesinde harcama yetkilileri, taşınır mal yönetmeliği çerçevesinde taşınır mal-
ların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kont-
rolünden, kayıtlarının saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim
hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Bu kapsamda kaynakların etkin kullanımı
sağlanmaktadır.
Bilgi Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesinde yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence al-
tına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte ve
değerlendirme sonuçlarını mevcut süreçleri iyileştirmek üzere kullanmaktadır. Sistemlerin ta-
sarımında, fonksiyon, kullanım kolaylığı ve güvenlik temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Veri